Endringer i statsbudsjettet 2002 - spørsmål fra Samferdselskomiteen

Endringer i statsbudsjettet 2002 – spørsmål fra Samferdselskomiteen

Spørsmål fra Samferdselskomiteen med svar fra Samferdselsdepartementet i forbindelse med endringer i statsbudsjett 2002 (såkalt nysaldering).

Forslag til endringer i statsbudsjettet for 2002 ble lagt fram 15. november 2002 St.prp. nr. 29 (2001-2002) Om endring av løyvingar mv. for 2002 på Samferdselsdepartementets område

Svar på spørsmål fra Samferdselskomiteen legges ut fortløpende på denne siden.

Spm. nr. 1

Kap. 1330 Særskilde transporttiltak, post 71 Tilskot til ekspressbussar

VEDLEGG

Til toppen