Spm 11 - Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2002

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2002

Spørsmål 11: Taubanetilsynets funksjon og organisering

- Kan departementet gi en kort orientering om taubanetilsynets funksjon og organisering?

- I Innst. S. nr 119 (2000-2001) Om Nasjonal transportplan ber komiteen om at dette tilsynet vurderes i sammenheng med samordning av tilsynsorganer, og er åpen for at dette ansvarsområde kan inngå for eksempel i Jernbanetilsynet. Har departementet vurdert en slik løsning?

Svar:

Samferdselsdepartementet har det overordnede tilsynsansvaret for taubaner og kabelbaner. Departementet har delegert myndighet til å føre tilsyn med taubaner og kabelbaner til Det Norske Veritas (Taubanetilsynet), jf. Ot. prp. nr. 41 (1976-77), Om lov om endring av jernbaneloven av 7. september 1854 og taubaneloven av 14. juni 1912 nr. 1, jf. Innst. O. nr. 43 (1976-77). Ordningen er gebyrfinansiert.

Taubanetilsynet skal arbeide for at taubaner, kabelbaner, skitrekk m.v. som har konsesjon etter taubaneloven (taubaner, skitrekk m.v.), eller tillatelse etter jernbaneloven (kabelbaner), bygges og drives på en slik måte at de ivaretar hensynet til tilfredsstillende sikkerhet for passasjerer, driftspersonell og tredjeperson. Dette innebærer bl. a. å gi driftstillatelser, fastsette standardvilkår for bygging og drift av taubaner, sørge for at norske krav er ajour med den tekniske utviklingen både nasjonalt og internasjonalt, innhente opplysninger om hendelser av betydning for sikkerheten m.v. Gjennom besiktelser og rapporter fra konsesjonshavere skal tilsynet følge opp at disse ivaretar sitt ansvar når det gjelder sikkerhet. Videre skal Taubanetilsynet bistå Samferdselsdepartementet og konsesjonsmyndighetene i taubane- og kabelbanerelaterte spørsmål, delta i standardiseringsarbeide m.v.

Mesteparten av taubanene er i dag skitau, skitrekk og stolheiser. Slike baner har ingen samferdselspolitisk betydning fordi det stort sett dreier seg om anlegg for idretts- og turistformål som ikke sorterer under Samferdselsdepartementets ansvarsområde. I første omgang vil det derfor være mest hensiktsmessig å vurdere samordning med andre typer sikkerhetstilsyn.

VEDLEGG
Til toppen