Spm10 - Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjett for 2002

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2002

Spørsmål 10: Kap. 1350 Jernbaneverket - Planlegging

Er det avsatt midler i Jernbaneverkets forslag til budsjett til planlegging av Eidangertunnelen?

Hvor mye er totalt avsatt til planlegging av framtidige investeringer hos Jernbaneverket, og er dette tilstrekkelig til å unngå forsinkelser i prosjekter hvor planleggingen er i gang?

Svar:

- Prosjektet Farriseidet-Porsgrunn (Eidangertunnelen) er i Nasjonal transportplan 2002-2011 (NTP) ikke prioritert for oppstart før i siste seksårsperiode (2006-2011). Det er i henhold til denne prioriteringen ikke behov for å sette av ytterligere midler til detaljplanlegging av Farriseidet-Porsgrunn i 2002. Planprosessen vil fortsette til februar / mars 2002 og deretter bli stilt i bero inntil videre.

- Jernbaneverket planlegger ut fra å kunne oppfylle handlingsprogrammet i Nasjonal Transportplan. Det settes av planmidler i de årlige driftsbudsjett, slik at planbehovet blir oppfylt i forhold til handlingsprogrammet. I 2002 vil det totalt bli avsatt om lag 160-170 mill. kr til planlegging, fordelt med ca. 60-70 mill. kr under post 23 Drift og vedlikehold (dekker planlegging fram til og med hovedplannivå), og om lag 100 mill. kr på post 30 Investeringer i linjen. Jernbaneverket mener at dette er tilstrekkelig til å unngå forsinkelser i prosjekter hvor planleggingen er i gang.

Planleggingen foregår på flere nivåer i organisasjonen. Langtidsplanlegging og utredning, samt kontroll og godkjenning av hovedplaner foregår sentralt. Den konkrete gjennomføringen inntil hovedplannivå foregår ved plankontorene i regionene, og føres på post 23 Drift og vedlikehold. Detalj- og byggeplaner utarbeides i regi av Jernbaneverkets utbyggingsorganisasjon, og føres i regnskapet på de spesifiserte prosjektene og på programområdene under post 30 Investeringer i linjen. Kostnadene for dette vil variere med størrelse og kompleksitet i prosjektet.

VEDLEGG
Til toppen