Spm12- Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjett for 2002

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2002

Spørsmål 12: Materiell NSB BA

Har NSB BA materiell til å kjøre prøvedrift på Alnabanen i Oslo i 2003; og hvilke konsekvenser ville det evt. få for 2002-budsjettet, jf. post 70 Betaling for persontransporttjenester, om det må kjøpes inn nytt materiell til slik prøvedrift i 2003?

Svar:

NSB vil få levert 36 nye lokaltogsett til bruk i Stavanger- og Oslo-området i 2002. En del av disse togsettene vil bli benyttet til erstatning for eldre lokomotiver og vogner som i dag benyttes i lokaltrafikken. Resten av de nyanskaffede togsettene vil innebære en kapasitetsøkning. Forutsatt tilstrekkelige betalingsvillighet til statlig kjøp planlegges disse satt inn i rushtidene for å avhjelpe trengselen i eksisterende avganger.

Prøvedrift på Alnabanen vil, innenfor den materiellparken NSB rår over i 2003, være en mulig anvendelse av den økte kapasiteten. NSB anbefaler imidlertid at forsterking av eksisterende avganger prioriteres, fordi etterspørselen etter sentrumsrettede reiser er større enn det selskapet kan dekke i dag og fordi et nytt togtilbud på Alnabanen vil kreve egne lokomotivførere, noe som pr. i dag er en betydelig knapphetsfaktor.

Markedet for reiser på Alnabanen vil være svært rushtidspreget. Antakelig vil det være behov for to togsett for å kunne yte en tilfredsstillende frekvens f.eks. på strekningen Lørenskog – Kjelsås i rushtidene. To lokaltogsett innebærer en investering på i underkant av 100 mill. kr dersom de inngår i en større serie.

Utenom rushtidsperiodene vil det knapt være grunnlag for kjøring av så store enheter som tog representerer på relasjoner som ikke er sammenfallende med sentrumsrettede reiser. Dermed blir behovet for offentlig kjøp pr. reise for et slikt tilbud forholdsvis høyt.

VEDLEGG
Til toppen