Spm13 - Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2002

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2002

Spørsmål 13: Kap. 1310 Flytransport – Tilskuddsavtaler

I St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 4 (2001-2002) opplyses det om at tilskuddsavtalene med flyselskapene vil bli reforhandlet på bakgrunn av foreslåtte endringer i flypassasjeravgiften og momsreglene for luftfart.

Innebærer dette at dagens maksimalpriser opprettholdes, og at reisende på ruter som er omfattet av ordningen med offentlig kjøp dermed ikke kan påregne billigere flybilletter?

Svar:

Maksimalprisene og sosiale rabatter er en del av anbudsbetingelsene og er fastsatt i kontraktene som inngås med flyselskapene som vinner anbudene. I forbindelse med omleggingen av flypassasjeravgiften fra 1. april 2001, kompenserte Samferdselsdepartementet selskapene denne merbelastningen for at maksimalprisene og prisene på billetter med sosiale rabatter ikke skulle økes for publikum. Når avgiften nå eventuelt bortfaller og tilskuddsbeløpet blir tilsvarende redusert gjennom reforhandling av avtalene med flyselskapene, vil maksimalprisene og de sosiale rabattene på tilsvarende måte opprettholdes på samme nivå.

Til toppen