Spm14 - Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2002

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2002

Spørsmål 14: Kap 1320 Statens vegvesen – Rv 824 i Nordland

Rv 824 passerer Norges brannskole, hvor også nytt treningssenter for brann- og redningstjeneste for Luftfartsverket skal etableres, og går videre ut til Ramsund orlogsstasjon. Her ligger også den eneste godkjente transporthavn for ammunisjon i Nord-Norge. Riksvegen har dårlig standard, men er lavt prioritert av Nordland fylkeskommune i handlingsprogrammet.

- Vurderer departementet det som aktuelt for staten å ta et spesielt statlig ansvar for denne strekningen, da den er særlig viktig for de statlige institusjonene som er lokalisert i området?

Svar:

Rv 824 strekker seg fra E10 i Skånland kommune (Troms) til Ramsund i Tjeldsund kommune (Nordland) – en strekning på totalt 23 km. Vegen er smal og har stedvis noe randbebyggelse. Ulykkesfrekvensen er lavere enn gjennomsnittet på riksvegnettet for øvrig, og bæreevnen er akseptabel i forhold til belastningen som vegen utsettes for. Gjennomsnittlig døgntrafikk på strekningen er ca. 1000 kjøretøy, hvorav ca. 15% er tungtrafikk. Statens vegvesen har registrert et behov for opprustning av krysset mellom Rv 824 og Fv 711, men satt opp i mot andre behov på riksvegnettet, har Statens vegvesen ikke foreslått prosjektet i sitt forslag til handlingsprogram for perioden 2002 – 2011. Heller ikke fylkeskommunen har ønsket å prioritere strekningen gjennom sin behandling av handlingsprogrammet for perioden.

Samferdselsdepartementet vil for øvrig vise til St.meld. nr. 31 (2000-2001) og Innst. S. nr. 307 (2000-2001) som legger til grunn at fylkeskommunens prioriteringer i forbindelse med prosjekter og tiltak innenfor fylkesfordelt ramme skal tillegges avgjørende vekt innenfor de føringer som er fastlagt av Stortinget og Samferdselsdepartementet. Staten skal dermed normalt ikke overprøve fylkeskommunens prioriteringer så lenge disse er i samsvar med de føringer Stortinget og Samferdselsdepartementet har fastlagt gjennom behandling og oppfølging av Nasjonal transportplan. Det er derfor ikke grunnlag for å vurdere Rv 824 på en annen måte enn andre riksveger i Nordland.

VEDLEGG
Til toppen