Spm15 - Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2002

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2002

Spørsmål 15: Kap. 1320 Statens vegvesen – Vintertjenesten på rv 50 mellom Hol og Aurland

Vedlagt brev av 23. oktober 2001 fra E-CO Vannkraft as til samferdselskomiteen vedr. statens erstatningsansvar ved eventuell vinterstenging av riksveg 50 Hol – Aurland.

- Departementets merknader til brevet ønskes.

Svar:

I forbindelse med at vegforbindelsen Aurland - Vassbygdi - Sveingardsbotn ble opptatt som riksveg fra 1.1.1985 satte Vegdirektoratet visse vilkår for overtakelse av vegstrekningen, jf. St.prp. nr. 56 (1984-85) og Innst. S. nr. 122 (1984-85). Disse vilkårene innebar bl.a. at Oslo Lysverker fram til og med 1990 skulle yte et årlig bidrag til snøbrøyting på 1,5 mill. kr.

Det foreligger ikke avtale med Oslo Lysverker som innebærer at staten er forpliktet til å holde rv 50 vinteråpen i dag. Det var de økonomiske forhold ved å overta vegen og drive den fram til 1991 som var det sentrale i vilkårene ved overtakelsen. Situasjonen er også betydelig endret etter dette, jf. bl.a. ny vinterforbindelse om Hemsedal og Lærdalstunnelen.

Uten særskilt avtale er det dermed vegholders rett og plikt til å vurdere behovet for å holde en veg åpen ut fra et veg- og trafikkfaglig skjønn. Samferdselsdepartementet er derfor av den oppfatning at E-CO Vannkraft ikke er erstatningsberettiget dersom Stortinget bestemmer at vegen ikke skal holdes vinteråpen.

VEDLEGG
Til toppen