Spm17 - Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2002

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2002

Spørsmål 17: St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4

Det vises til forslag i St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4.

- Hvilke endringer gir disse bevilgningene i oppfyllingsprosentene for Nasjonal transportplan, og for handlingsprogrammet (jf. tabell s. 16 og 17 i St.prp. nr. 1)?

Svar:

Av bevilgningsendringene på Samferdselsdepartementets område i St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 (2001-2002) er det endringene under vegformål og statlig kjøp fra NSB BA som medfører nye oppfølgingsprosenter i forhold til rammene i Nasjonal transportplan og handlingsprogrammet 2002-2005.

For vegformål er det i St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 (2001-2002) foreslått et tillegg på 150,0 mill. kr på kap. 1320 Statens vegvesen, post 30 Riksveginvesteringer. I forhold til oppfølgingsprosentene gitt i tabellen på side 16 og 17 i St.prp. nr. 1 (2001-2002) vil en påplussing på 150 mill. kr til vegformål gi en oppfølgingsprosent på kap. 1320 på 100,0 i forhold til NTP og 94,9 pst. i forhold til handlingsprogram 2002-2005.

Forslaget til økning i bevilgning på 5,0 mill. kr på kap. 1351 Overføringer til NSB BA, post 70 Betaling for persontransporttjenester, gir en oppfølgingsprosent på 126,8 i tabellen under Statlig kjøp fra NSB BA.

VEDLEGG
Til toppen