Spm21- Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2002

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2002

Spørsmål 21: Kap. 1320 post 33 Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift

Det kan vises til at regjeringen Bondevik I tok initiativet til og fikk gjennomført kompensasjonstiltak for høyere arbeidsgiveravgift for de bedriftene som ble rammet av vedtak i ESA-domstolen i denne saken. Som tiltak ble det bevilget ekstra midler til bl.a. samferdselsformål i Nordland.

I Budsjett-innst. S. I (2001-2002) har regjeringspartiene gått inn for å nær å halvere bevilgningsforslag til kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift.

- Hvilke konsekvenser vil dette få for de prosjekter som ikke er gjennomført, men som ligger an til å løses i 2002 og videre framover?

Svar:

Det er i St.prp. nr. 1 (2001-2002) foreslått bevilget 102,9 mill. kr over post 33 Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift. 47 pst. av midlene er foreslått benyttet til tiltak i Nordland. Finnmarks andel av den foreslåtte bevilgning utgjør 17 pst., og Troms sin andel utgjør 14 pst. De øvrige midler er for 2002 foreslått fordelt mellom Hedmark, Oppland, Buskerud, Telemark, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.

Ved en reduksjon på 50 mill. kr på post 33 vil Vegdirektoratet så langt det lar seg gjøre skjerme de anlegg som pågår, slik at disse blir fullført innenfor en ramme som gir en mest mulig rasjonell anleggsdrift. Reduksjonen vil dermed i all hovedsak gå utover de prosjekter/tiltak som er foreslått startet opp i 2002.

VEDLEGG
Til toppen