Spm3 - Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2002

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2002

Spørsmål 3: Kap. 1320 Statens vegvesen post 23 - Konkurranseutsatt virksomhet

- Hvor store deler av virksomheten under budsjettkapitel 1320 Statens vegvesen, post 23 Trafikktilsyn, drift og vedlikehold av riksveger m.m. er konkurranseutsatt ?

- Hvor stor del av virksomheten, som av forrige regjering ble foreslått til 5 312 000 000 kroner, er det mulig å konkurranseutsette ?

Svar:

- I dag er om lag 12 pst. av post 23 konkurranseutsatt. Når det gjelder drift og vedlikehold av veger, som utgjør om lag 3100 mill. kr i 2002, er om lag 20 pst. konkurranseutsatt.

I tillegg til dette blir det utlyst arbeid i konkurranse som underentrepriser av produksjonsavdelingen. Et eksempel på dette er brøyting og strøing hvor vesentlige deler utføres av private lastebileiere/enmannsbedrifter. Dette dreier seg om ca. 500 mill. kr årlig. Ser en på den samlede virksomhet i produksjonsavdelingen, utgjør kjøp av varer og tjenester og underentreprisene 50 pst. av produksjonsavdelingens omsetning.

I dag er det først og fremst asfaltarbeider (faste dekker) og vegoppmerking som er konkurranseutsatt. Ca. 50 pst. av asfaltarbeidene i vedlikeholdet vil bli utført av egen produksjonsavdeling i 2002. Det har i de senere år vært en økende prosentandel som er utført i egenregi. Dette henger sammen med at det er færre oppdrag innen asfaltarbeid. I denne situasjonen har det vært lønnsomt for Statens vegvesen å utnytte sitt eget utstyr.

I tillegg er 5 funksjonskontrakter med en varighet på 4-5 år tildelt private entreprenører. Totalverdien av disse kontraktene utgjør ca. 1 pst. av rammen på post 23.

- Beløpet på 5,3 mrd. kroner fordeles på underposter som vist i tabellen nedenfor.

Post

Benevnelse

Mill. kr i 2002

23.1

Overordnet ledelse ved vegkontorene

253

23.2.1 og 2

Trafikant og kjøretøy

682

23.2.3

Drift av veger

2 250

23.2.4

Vedlikehold av veger

1 434

.

Vegdirektoratet, inkl. FoU

693

.

SUM

5 312

Potensialet for konkurranseutsetting er vesentlig knyttet til postene 23.2.3 og 23.2.4, hhv. drift og vedlikehold av veger i tabellen over. Drift og vedlikehold utgjør 3684 mill. kr. Av dette beløpet går imidlertid om lag 500 mill. kr til administrasjon av drift og vedlikeholdsvirksomheten ved vegkontorene og trafikkdistriktene. Til drift og vedlikehold av vegnettet ventes det derfor å bli brukt om lag 3,1 mrd. kr i 2002 fordelt slik:

Aktivitet

Mill. kr

Drift av veger

1 930

Vedlikehold av veger

1 210

herav asfalt

780

SUM

3 140

Med bakgrunn i samarbeidsregjeringens ønske om å gjennomføre full konkurranseeksponering av vegvesenets produksjonsavdeling, er det i Tillegg til St.prp. nr. 1 (2001-2002) lagt frem et forslag om at produksjonsvirksomheten i Statens vegvesen skal omdannes til et statsaksjeselskap. Det vises her til at beredskapsoppgaver i ekstremsituasjoner som for eksempel ras eller flom kan tildeles direkte til den mest hensiktsmessige utfører (enten denne er privat eller statlig). Det legges i Tillegg til St.prp. nr. 1 frem forslag om full konkurranseutsetting av statens vegvesens oppgaver, der direkte tildeling begrenses til mindre oppdrag som er vanskelig å spesifisere i et anbud.

VEDLEGG
Til toppen