Spm4 - Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2002

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2002

Spørsmål 4: Kap. 1320 Statens vegvesen post 30 – Rute 12, E16 strekningen Wøyen – Bjørum

Det vises til omtalen av prosjektet E16 Wøyen-Bjørum i St.prp. nr. 1 (2001-2002), side 132, og videre til behandlingen av saken i Nasjonal transportplan 2002-2011.

- Det ønskes en nærmere orientering om planavklaring og framdriften av prosjektet Wøyen-Bjørum, bl.a. med bakgrunn i vedlagte brev fra Skui Vel av 20. oktober og 31. oktober d.å.

Svar:

Planavklaring

Det foreligger vedtatt kommunedelplan for strekningen fra Wøyen til Isi. På strekningen mellom Isi og Bjørum foreligger det ikke godkjent kommunedelplan på grunn av innsigelser. Det er tidligere avklart at det ikke er krav til konsekvensutredning (KU) dersom den videre vegplanleggingen følger korridoren for vedtatt kommunedelplan og gjennomfører nødvendige konsekvensanalyser for strekningen med uavklart plansituasjon, dvs. Isi - Bjørum.

Framdrift

For å holde den framdrift for prosjektet som det er lagt opp til i St.meld. nr. 46 (1999-2000) Nasjonal transportplan 2002-2011 og Handlingsprogrammet for stamvegnettet for perioden 2002-2011 mener Vegdirektoratet at det er nødvendig å arbeide videre med regulering innenfor den korridoren som er vedtatt gjennom kommunedelplanen. Det foreligger allerede godkjent reguleringsplan på strekningen Wøyen – Økrigata, og det vil kunne fremmes et reguleringsforslag våren 2002 for resten av parsellen, dvs. fra Økrigata til Bjørum. Forutsatt en slik framdrift vil det kunne foreligge en godkjent reguleringsplan i løpet av 2002, og anlegget kan da startes i 2003/04. Dette er avhengig av den videre behandling i Bærum kommune slik at arbeidet med reguleringsplanen kan fortsette i hht. godkjent kommunedelplan.

Forslag fra Skui Vel

Det er utarbeidet en alternativ linje fra Skui Vel, som de mener er en miljømessig bedre og mer framtidsrettet linje enn Statens vegvesens alternativ. Dersom det skal planlegges videre etter Skui Vel sitt alternativ, eller andre alternativer som ligger utenfor korridoren i den vedtatte kommunedelplan, må det utarbeides en konsekvensutredning og en ny kommunedelplan. Det er knyttet stor usikkerhet til hvor lang tid en slik prosess vil ta, men det vil under ingen omstendigheter da være mulig å starte prosjektet i perioden 2002 – 2005. Vegdirektoratet anslår at en slik utredningsprosess med påfølgende ny runde med planleggingsarbeid vil medføre at anleggstart sannsynligvis ikke vil kunne bli før i 2008.

Det er vanskelig å se at Skui Vel sitt forslag totalt sett medfører spesielle fordeler. Støymessig er de to alternativene omtrent like, selv om Skui Vels alternativ har en lang tunnel. Dette alternativet vil imidlertid gi mer trafikk på dagens veg, fordi det på grunn av tunnelen blir svært komplisert og kostbart å anlegge kryss ved avfallsdeponiet på Isi. Det må derfor forutsettes at trafikken til avfallsdeponiet må benytte dagens veg fra Økrivegen mot Isi.

Skui Vels alternativ vil medføre et større landskapsinngrep i landbruksområdet ved Økrikrysset enn Statens vegvesens alternativ legger opp til. I tillegg er det knyttet usikkerhet til passeringen av området ved Bjørum Sag hvor både kulturmiljø og kryssing av elva er følsomme mht inngrep.

Vegdirektoratet har opplyst at Skui Vel sitt forslag med tilsvarende trafikkmessige standard vil føre til økte anleggskostnader i størrelsesorden 100 mill. kr.

Vedlegg

For en nærmere orientering og sammenligning av de to alternativene vises det til vedlagte brosjyre utarbeidet av Statens vegvesen Akershus.

VEDLEGG
Til toppen