Spm5 - Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2002

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2002

Spørsmål 5: Kap. 1350 Jernbaneverket post 30 Investeringer i linjen – Prioriteringer ved økt ramme

Hvordan ville departementet prioritere dersom rammen for investeringer i linjenettet ble økt med 700 mill kroner?

Svar:

En prioritering av en økning i bevilgningen til investeringer med 700 mill. kr i 2002 bør ta utgangspunkt i Jernbaneverkets handlingsprogram til Nasjonal transportplan 2002-2005. En evt. økning av bevilgningen utover det som er lagt inn i handlingsprogrammet bør, i utgangspunktet benyttes til å forsere tiltak som er prioritert i senere år i handlingsprogrammet. Det presiseres at prioritering av midler utover det som følger av Nasjonal transportplan/handlingsprogrammet, vil måtte vurderes nærmere dersom det skulle bli aktuelt. En økning av investeringsrammen med 700 mill. kr i 2002-budsjettet gir mulighet til å forsere prosjekter for om lag 120 mill. kr i forhold til Jernbaneverkets handlingsprogram. Følgende oppstilling viser Samferdselsdepartementets prioritering av midler opp til det nivå som er lagt til grunn for Jernbaneverkets handlingsprogram, samt fordeling av en evt. økning av rammen med 120,0 mill. kr ut over dette:

.

Tiltak/prosjekt

2002

Gjenstår etter 2002

1

Programområde Stasjoner og knutepunktsutvikling (kollektivterminaler)

60,0

.

2

Ganddal godsterminal

67,0

209,0

3

Programområde Trafikksikkerhet (planoverganger)

100,0

.

4

Dobbeltspor Barkåker-Tønsberg

108,0

537,0

5

Programområde Trafikksikkerhet (tunneler)

40,0

.

6

Programområde Kapasitetsøkende tiltak (gods, profilutvidelser)

30,0

.

7

Programområde Trafikksikkerhet (planoverganger)

50,0

.

8

Programområde Miljø (støyreduserende tiltak)

60,0

.

9

Ski stasjon (planlegging)

20,0

275,0

10

Programområde Stasjoner og knutepunktsutvikling (kollektivterminaler)

10,0

.

11

Krengetogtiltak Kongsvinger-/Østfoldbanen

35,0

.

.

Sum

580,0

.

Ved en evt. forsering av tiltak utover Jernbaneverkets handlingsprogram vil en styrking av bevilgningen til følgende to programområder være særlig aktuelle:

Sikkerhet (planoverganger, rassikring og sikkerhet på stasjoner)

70,0 mill. kr

Kapasitetsøkende tiltak (kryssingsspor)

50,0 mill. kr

Sum forserte tiltak

120,0 mill. kr

Samferdselsdepartementet vil understreke at oppstart av nye større investeringsprosjekter, av hensyn til behovet for rasjonell anleggsfremdrift, vil gi behov for at økningen i investeringsrammen til en viss grad videreføres i de påfølgende års budsjetter. Dersom en slik forutsigbarhet i prioriteringene ikke foreligger, vil det være aktuelt i større grad å fokusere satsingen på mindre tiltak innenfor de ulike programområdene; trafikksikkerhet, kapasitetsøkende tiltak, stasjoner og knutepunktsutvikling og miljø.

VEDLEGG
Til toppen