Spm6 - Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2002

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2002

Spørsmål 6 Kap. 1320 Statens vegvesen – rv 769 i Nord-Trøndelag, rassikring

I 2001 vil det bli brukt 2-2,7 mill. kroner på etappe 1 på rassikringsprosjekt på rv 769 Hemmingsskaret like nord for Namsos. I budsjettforslaget for 2002 er alle midler for rassikring i Nord-Trøndelag overført til trafikksikkerhetstiltak, slik at etappe 1 ikke blir fullført som forutsatt i 2002.

- Hvilke vurderinger ligger bak denne omprioriteringen?

- Hva blir eventuelle merkostnader ved anleggsstopp, og når kan etappe 1 påregnes sluttført?

Svar:

Rv 769 inngår i det som kalles øvrige riksveger. Fylkeskommunene skal ha avgjørende innflytelse på investeringer i øvrige riksveger innen de rammer som Samferdselsdepartementet og Stortinget har satt. På dette grunnlag foretas prioritering av enkeltprosjekter lokalt i det enkelte fylke. Prioriteringene framgår av fylkesvise handlingsprogrammer. Departementet har innhentet nedenstående opplysninger om prioriteringen av rv 769 i Nord-Trøndelag fra Vegdirektoratet.

I handlingsprogrammet for 2002–2005 er det avsatt 10,5 mill. kr til rassikring i Nord-Trøndelag hvor av 4,5 mill. kr til rv 769 Hemmingskaret.

Ved utarbeidelse av handlingsprogrammet ble det laget marginallister, slik at fylkeskommunen kunne ta stilling til hvilke prosjekter som skulle prioriteres dersom de årlige bevilgningene ble endret i forhold til planrammene i handlingsprogrammet. Nord-Trøndelag fylkesting sluttet seg til en marginalliste hvor prosjektet rv 769 Hemmingskaret skulle skyves ut i tid dersom bevilgningene ble lavere enn det som lå til grunn ved utarbeidelsen av handlingsprogrammet. I handlingsprogrammet for Nord-Trøndelag legges det til grunn en statlig investeringsramme for det øvrige riksvegnettet på 70 mill. kr i 2002. I St.prp. nr. 1 (2001-2002) er denne rammen redusert til 65,5 mill. kr.

Det er dermed i tråd med fylkestingets prioriteringer ved reduserte bevilgninger i forhold til handlingsprogrammet at dette prosjektet skyves ut i tid. Denne prioriteringen innebærer at tiltak som har bedre trafikksikkerhetseffekt, skjermes, jf. prioriteringene i St.meld. nr. 46 (1999-2000) Nasjonal transportplan 2002-2011 og i St.prp. nr. 1 (2001-2002) og at det er mulig å videreføre programmet for legging av fast dekke på riksveger med grusdekke innen utgangen av 2003, jf. St.prp. nr. 1 (1999-2000).

I 2001 vil det bli investert 2 – 3 mill. kr på etappe 1. Resterende beløp (ca. 4,5 mill. kr) var forutsatt bevilget over post 31 i 2002. Med de bevilgninger som nå er foreslått for 2002, må arbeidet på rv 769 Hemmingskaret avsluttes, og det vil dermed fortsatt være en enfelts veg på strekningen. En anleggsstopp vil ikke påføre anlegget vesentlige merkostnader (+ 3 pst.).

Når det gjelder sluttføring av etappe 1, vil dette avhenge av fremtidige bevilgninger til rassikring. Med tilstrekkelige midler som muliggjør rasjonell anleggsdrift, vil Statens vegvesen kunne sluttføre jobben i løpet av ett år.

VEDLEGG
Til toppen