Spm7 - Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2002

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2002

Spørsmål 7: Kap. 1320 Statens vegvesen post 23 Trafikktilsyn, drift og vedlikehold av riksveger m.m. – Fordeling av midlene

Bakgrunn: Vedlagt oversikt ved Opplysningsrådet for Veitrafikken over ulykkesfrekvens i landets fylker 1998-2000 (mottatt i høring i komiteen 07.11.2000).

- Er det tatt hensyn til ulykkesfrekvensen i de forskjellige fylkene ved tildeling av midler til drift og vedlikehold under post 23, og hvordan er tildelingskriteria i dag?

Svar:

Innenfor post 23 er det fire underposter som til sammen utgjør om lag 75 pst. av rammen, hvor det avsettes særskilte midler til trafikksikkerhet. Dette gjelder underpostene 2.1 og 2.2 trafikant- og kjøretøyrettet virksomhet, og underpostene 2.3 og 2.4 drift og vedlikehold av riksvegnettet. Midlene til trafikant- og kjøretøytiltak fordeles i hovedsak etter befolkning, veglengde, antall kjøretøy, antall kontroller og registrering av kjøretøy og førerkort, mens om lag 250 mill. kr fordeles særskilt i forhold til ulykkeskostnadene i hvert fylke.

Midlene til drift og vedlikehold fordeles i det vesentligste ut fra veglengde, trafikkmengde og klimatiske forhold, mens 45 mill. kr forutsettes tildelt etter veglengde på det mest ulykkesbelastede vegnettet. Midlene skal brukes til "strakstiltak" på eksisterende vegnett.

Trafikksikkerhetstiltakene innen trafikant og kjøretøy og drift og vedlikehold er rettet mot å redusere ulykker med stor alvorlighetsgrad. Største delen av midlene som fordeles etter ulykkeskostnader, tilfaller de høytrafikkerte by- og tettstedsområdene.

Innenfor drift av riksvegnettet er det først og fremst vinterdriften, (brøyting, strøing og salting), siktrydding, oppmerking og skiltvedlikehold som har betydning for trafikksikkerheten. Når det gjelder vinterdriften, er det tatt hensyn til trafikksikkerheten ved fastsettelse av standard for dette arbeidet der trafikkmengde er et sentralt kriterium.

VEDLEGG
Til toppen