Spm9 - Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2002

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2002

Spørsmål 9: Kap. 2450/5450 Luftfartsverket – Stavanger Lufthavn Sola – Framdrift

I St.prp. nr. 76 (2000-2001) heter det om utbygging ved Stavanger Lufthavn Sola at: "Prosjektet blir no gjennomgått på nytt med sikte på reduserte totalkostnader, m.a. Det er derfor ei uvisse knytt til oppstartstidspunktet for i lys av utviklinga i Luftfartsverkets økonomi. utbygginga, men prosjektet er framleis høgt prioritert".

- Kan departementet si noe mer om resultatet av denne gjennomgangen, og om videre framdrift for utbygging av terminalbygget på Sola Lufthavn?

Svar:

Innledningsvis vises til at det i St.prp. nr. 1 (2001-2002), side 76, opplyses at det i statsbudsjettet tidligere er avsatt 64 mill. kroner til planlegging, prosjektering og byggestart. For 2002 foreslås ikke ny bevilgning til prosjektet. Det framgår videre at evt. aktivitet i prosjektet vil bli finansiert av tidligere bevilgede og ubenyttede investeringsmidler til prosjektet, som blir overført til 2002.

Luftfartsverket opplyser at gjennomgangen av prosjektet vil bli sluttført og lagt fram for Luftfartsverkets styre i desember 2001. Utbyggingen av terminalen på Sola har vært et høyt prioritert prosjekt i Luftfartsverket, blant annet på grunn av den kommersielle inntjeningen dette prosjektet var beregnet å gi. Det knytter seg for tiden stor usikkerheten til utviklingen i luftfarten, jf. nærmere orientering i budsjettproposisjonen. Det har vært en betydelig svikt i passasjertrafikken i den senere tid og trafikken på Stavanger lufthavn, Sola var ved utgangen av september 2001 på samme nivå som i 1997. På denne bakgrunn ønsker Luftfartsverket å utsette oppstart av prosjektet. Det er per i dag ikke tatt stilling til nytt oppstarttidspunkt.

VEDLEGG
Til toppen