St.prp. nr.1 (2001-2002) spm. 1

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2002

Spørsmål 1: Kap. 1350 Jernbaneverket post 30 Investeringer i linjen

På side 157 i Samferdselsdepartementets budsjettforslag opplyses det at det er satt av 517,4 mill. kroner til Drammensbanen, strekningen Sandvika – Asker.

- Hvor mye av dette er kontraktsbundet, hvor mye av det kan eventuelt utsettes til senere budsjettering og hvilke konsekvenser ville dette få?

Svar:

Av samlet budsjettforslag på 517,4 mill. kr til Drammensbanen, strekningen Sandvika-Asker, er Jernbaneverket forpliktet til en utbetaling på 330,0 mill. kr gjennom foreliggende kontrakter, fordelt med 263,0 mill. kr på Sandvika-Jong og 67,0 mill. kr på Jong-Asker.

Ytterligere 40,0 mill. kr må benyttes til omlegging av kjørevegen på Sandvika stasjon. Dette for å gi tilkomst, slik at arbeid i allerede inngåtte kontrakter kan utføres samtidig som togtrafikken opprettholdes. Dersom disse investeringene ikke gjennomføres, vil de pågående kontraktsarbeidene stanse opp i henholdsvis mars og oktober 2002.

De resterende 147,4 mill. kr av bevilgningsforslaget er planlagt benyttet til oppstart av tunnelarbeid fra Jong til Asker. Anbudsforespørsler er sendt ut for prising og innlevering i november 2001. Bortfall av bevilgning vil medføre at anbudskonkurransen må annulleres. Ett års utsettelse av tunnelarbeidene, vil gi ett års forsinkelse av ferdigstillelsen av hele prosjektet Sandvika-Asker. Dette vil gi en kostnadsøkning for hele prosjektet på anslagsvis 100 mill. kr. Videre kan entreprenørmarkedet oppfatte Jernbaneverkets prosjekter som uforutsigbare. Ved fornyet anbudsutsendelse kan dette gi seg utslag i redusert konkurranse og økte priser.

I Jernbaneverkets anbudsforespørsler og kontrakter er det generelt tatt forbehold om Stortingets årlige bevilgninger. Slike forbehold kan likevel ikke regnes som tilstrekkelig for å avskjære erstatningskrav fra de firmaer Jernbaneverket har inngått kontrakt med. Likeledes kan en annullering av anbudskonkurranse muligens utløse krav fra deltakerne om erstatning av den negative kontraktsinteressen (kostnadene ved anbudsutarbeidelsen) selv om forbehold er tatt i anbudsgrunnlaget.

VEDLEGG
Til toppen