St. meld. nr. 1 (2002-2003) spm. nr. 60 - Vegutbygging i Bjørvika

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2003

Spørsmål 60: Kap. 1320 Statens vegvesen post 35 Vegutbygging i Bjørvika

Det vises til at ved behandlingen av St.meld. nr. 28 (2001-2002) uttalte flertallet (alle unntatt Frp og Sp) følgende i Innst. S. nr. 236 (2001-2002):

”Flertallet slutter seg også til at de statlige midlene til veiprosjektet budsjetteres på egen post i tillegg til NTP-rammen og forutsetter at disse midlene kommer i tillegg til full måloppfylling for perioden 2002-2005 sett under ett.”

i) Er forutsetningene for Stortingets vedtak oppfylt slik saken er fremmet i statsbudsjettet?

ii) Hvilke konsekvenser for framdriften vil et kutt på 10 mill. kroner i kap. 1320 post 35 Vegutbygging i Bjørvika, få for prosjektet?

Svar:

i) I tråd med forutsetningene i St.meld. nr. 28 (2001-2002) arbeides det i regi av Arbeids- og administrasjonsdepartementet med å komme fram til en endelig avklaring av finansieringsplanen for vegprosjektet. Samferdselsdepartementet vurderer det som mest hensiktsmessig å budsjettere samtlige midler til prosjektet over én post i statsbudsjettet. De foreslåtte midlene i 2003 er statlige midler som er forutsatt finansiert innenfor NTP-rammen, og i tråd med forutsetningen for framdrift som skissert i St.meld. nr. 28 (2001-2002). Her forutsettes det at 350 mill. kr bevilges over statsbudsjettet innenfor NTP-rammen, og at det bevilges ytterligere 800 mill. kr som kommer som et særskilt tillegg til vegbudsjettet uten at dette går på bekostning av NTP-rammen.

ii) Bjørvikaområdet er oppdelt i flere reguleringsområder/reguleringsplaner. Statens vegvesen har i sin framdriftsplan lagt til grunn at reguleringsplanen for veganlegget kan godkjennes uavhengig av reguleringsplanen som gjelder byplanen.

I tråd med St.meld. nr. 28 (2001-2002) og Stortingets behandling av denne, legger departementet opp til at planleggingen skal gjennomføres slik at det er mulig med byggestart i 2005. Reguleringsplanene ventes vedtatt i løpet av våren 2003. De foreslåtte midlene på post 35 i 2003 er planlagt brukt til å starte prosjekteringsarbeidet på grunnlag av godkjent reguleringsplan for veganlegget.

En bevilgning på 10 mill. kr øremerket til dette formålet vil bety igangsetting av en betydelig prosjekteringsinnsats i 2003. En bevilgning på 20 mill. kr som foreslått i St.prp. nr. 1 (2002-2003) ville kunne bidra til en noe raskere framdrift i 2003, men departementet vil under alle omstendigheter fortsatt legge til grunn for planleggingen at byggestart skal være mulig i 2005 slik Stortinget forutsatte ved behandlingen av St.meld. nr. 28 (2001-2002).

(04.12.02)

Til toppen