St. prp. nr. 1 (2002-2003) spm. nr. 57 - BaneTele AS

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2003

Spørsmål 57: BaneTele AS – jf. St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 2

  • Hvor stor er egenkapitalen i BaneTele AS i prosent?
  • Hvor stor er kreditten BaneTele AS har i DNB?
  • Hvor stort er kravet fra DNB til egenkapitalen i BaneTele AS pr. 1.1.2003?
  • Hvilke konsekvenser vil det ha for BaneTele AS at egenkapitalen ikke økes?

Svar:

BaneTele AS hadde ved utløpet av oktober 2002 en egenkapital på 168 mill. kr, dvs. en egenkapitalandel på 22 pst. av en totalkapital på 762 mill. kr.

BaneTele AS har en kredittramme hos DnB ASA på totalt 525 mill. kr. Av denne kreditt­ram­men er om lag 270 mill. kr benyttet av selskapet. For å kunne trekke ytterligere på kreditt­rammen har DnB lagt inn betin­gelser med hensyn til netto fortjeneste, netto om­set­ning og egenkapitalandelen (dvs. konvertering av statslånet til egenkapital, eller subordinering) i sel­skapet. Som en gjen­nom­snitts­bet­raktning for 2002 pr. oktober, ligger netto fortjeneste, netto omsetning, og egen­kapi­tal­andel i BaneTele AS under bankens krav mht. ytterligere trekk på kredittrammen.

DNB har et løpende krav til egenkapitalandelen i selskapet på 28 pst. av totalkapitalen.

Generelt sett vil selskapet ha større problemer med å skaffe kreditt og vil måtte betale mer for den kreditten selskapet har, sammenliknet med en situasjon med høyere egen­kapi­tal­andel. Konsekvensen av at selskapet ikke har høyere egenkapital er bl.a. at det har prob­le­mer med å skaffe refinansiering til statslånet som selskapet har hos Samferdsels­depar­te­men­tet. Videre likviditetstilførsel og eksisterende låneforhold vil også kunne bli påvirket dersom ikke egenkapitalandelen økes. Slik situasjonen i selskapet er nå, og sammenliknet med de krav DnB stiller til selskapet, bør imidlertid også netto fortjeneste og omsetning i selskapet forbedres, for å øke kredittverdigheten.

(02.12.02)

Til toppen