Statsbudsjettet 2003 - spørsmål fra Samferdselskomiteen

Statsbudsjettet 2003 – spørsmål fra Samferdselskomiteen

Spørsmål fra Samferdselskomiteen med svar fra Samferdselsdepartementet i forbindelse med komiteens behandling av statsbudsjett 2003. Regjeringen Bondevik II la fram St.prp. nr. 1 (2002 -2003) 3. oktober 2002.

Budsjettspørsmål fra stortingsgruppene besvares av Finansdepartementet. Svarene ligger på FINs sider på Odin under Brev til Stortinget.

Svar på spørsmål fra Samferdselskomiteen legges ut fortløpende på denne siden

Spm. nr. 1

Kap. 1350 Jernbaneverket, Post 30 Investeringer i linjen

Spm. nr. 2

Kap. 4350 Jernbaneverket, Post 01 Kjørevegsavgift

Spm. nr. 3

Jernbaneformål – konkurranseutsetting persontransport

Spm. nr. 4

Kap. 1320 post 30 Riksveginvesteringar – Refusjon Drammen kommune

Spm. nr. 5

Kap. 1320 post 23 Trafikktilsyn, drift og vedlikehald av riksvegar m.m. – Regularitet rv 50 Hol-Aurland m.m.

Spm. nr. 6

Jernbaneformål – Godsterminal i Ganddal, Rogaland

Spm. nr. 7

Jernbaneformål – Utbygging av GSM-R

Spm. nr. 8

Oppfølging Nasjonal transportplan 2002-2005 (NTP)

Spm. nr. 9

Vegformål – Disponering av bompenger i 2001

Spm. nr. 10

Vegformål – Bompenger/prosjekter

Spm. nr. 11

Vegformål – Trafiktall høgfjellsoverganger

Spm. nr. 12

Vegformål – Stamvegrute 12 – Framdrift av planer på delstrekningen Øye-Steinklepp

Spm. nr. 13

Vegformål – kap. 1320 post 33 Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift

Spm. nr. 14

Vegformål – Store fylkesvegprosjekter

Spm. nr. 15

Vegformål – Todeling av vegnettet

Spm. nr. 16

Vegformål – Felles betalingssystem

Spm. nr. 17

Vegformål – Store fylkesvegprosjekter

Spm. nr. 18

Vegformål - Drammen-spørsmål

Spm. nr. 19

Nord-Jærenpakken

Spm. nr. 20

Vegformål – Ferjeavløsningsprosjekter

Spm. nr. 21

Kollektivtransport 2003

Spm. nr. 22

Kapasitet i anleggsbransjen

Spm. nr. 23

Særskilte transporttiltak – Tilskott til ekspressbusser

Spm. nr. 24

Jernbaneformål – Hovedstrekninger mv.

Spm. nr. 25

Kap. 1351 Overføringer til NSB AS – Intercitytrafikk

Spm. nr. 26

Jernbaneformål – Togmateriell

Spm. nr. 27

Jernbaneformål – Leangen godsterminal

Spm. nr. 28

Jernbaneformål - Lyssignal

Spm. nr. 29

Jernbaneformål - Kjørevegsavgift

Spm. nr. 30

Jernbaneformål - OPS-finansiering

Spm. nr. 31

Jernbaneformål - Utbytte BaneTele

Spm. nr. 32

Luftfartsformål – kap. 1311 Tilskudd til regionale flyplasser

Spm. nr. 33

Luftfartsformål – Inntektsutvikling

Spm. nr. 34

Luftfartsformål – Oslo Lufthavn AS

Spm. nr. 35

Post – Kap. 1370 Kjøp av posttjenester

Spm. nr. 36

Tilgjengelighet for funksjonshemmede

Spm. nr. 37

Vegformål – Kap. 1320 Statens vegvesen – E18 Sekkelsten-Krosby

Spm. nr. 38

Jernbaneformål – Jærbanen og godsterminal i Ganddal

Spm. nr. 39

Vegformål – Kap. 1320 Statens vegvesen – E18 Bjørndalssletta-Gartnerløkka

Spm. nr. 40

Kap. 1351 Overføringer til NSB AS – Fordeling av midler

Spm. nr. 41

Vegformål – Trafikktall høgfjellsoverganger – Oppfølging spørsmål/svar nr. 11

Spm. nr. 42

Jernbaneformål - Kap. 1351 Overføringer til NSB AS – Intercitytrafikk – Oppfølging spørsmål/svar nr. 25

Spm. nr. 43

Jernbaneformål – Togmateriell – Oppfølging spørsmål/svar nr. 26

Spm. nr. 44

Vegformål – Kap. 1320 Statens vegvesen – E6/E10 Trældal - Leirvik

Spm. nr. 45

Særskilde transporttiltak – Insentivordning kollektivtransport

Spm. nr. 46

Om omdanning av Luftfartsverket til AS – jf. Tillegg nr. 2

Spm. nr. 47

Nasjonale turistvegar i Hardanger, status mv.

Spm. nr. 48

Vintertenesta på rv 50 Hol-Aurland

Spm. nr. 49

Vegformål – Kap. 1320 Statens vegvesen – rv 653 Eiksundsambandet

Spm. nr. 50

Vegformål og jernbaneformål – Løyvingar og framdrift av prosjekt i høve til NTP

Spm. nr. 51

Jernbaneformål – Jærbanen og godsterminal på Ganddal

Spm. nr. 52

Endra tilknytningsform for Flytoget AS

Spm. nr. 53

Om omdanning av Luftfartsverket til AS

Spm. nr. 54

Nasjonale turistvegar i Hardanger, status mv. – Oppfølging av spørsmål/svar nr. 47

Spm. nr. 55

Om omdanning av Luftfartsverket til AS Opningsbalanse/Eigenkapital

Spm- nr. 56

Vegformål – Utviding av stamvegnettet – rv 13 i Hardanger, jf. spørsmål/svar nr. 47

Spm. nr. 57

BaneTele AS – jf. St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 2

Spm. nr. 58

Vegformål – rv 7 over Hardangervidda

Spm. nr. 59

Vedr: GSM-R utbyggingen og TETRA-prosjektet

Spm. nr. 60

Kap. 1320 Statens vegvesen post 35 Vegutbygging i Bjørvika

Spm. nr. 61

Banetele AS - GSM-R

Spm. nr. 62

Rabattavtale NSB AS og Forsvarsdepartementet

Spm. nr. 63

Luftfartsverket

VEDLEGG

Til toppen