St.prp. nr. 1 (2002-2003) spm. nr. 1 - Jernbaneverket, Investeringer i linjen

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2003

Spørsmål 1: Kap. 1350 Jernbaneverket, Post 30 Investeringer i linjen

Hvor mye av Jernbaneverkets investeringer i budsjettet kunne utsettes, og hva ville dette utgjøre i beløp?

Svar:

Dersom det legges til grunn at investeringene begrenses til fullføring av igangværende prosjekter, kan prosjekter for 80 mill. kr utsettes. Dette gjelder planmidler til bygging av Lysaker stasjon, dobbeltspor Sandnes – Stav­anger og mindre tiltak innenfor kapasitetsøkende tiltak og stasjoner og knutepunktutvikling. Konsekvensene av dette vil være et mindre attraktivt jernbanetilbud enn med forslaget til statsbudsjett, og forsinkelse av mulig byggestart for prosjektene Lysaker stasjon og dobbeltspor Sandnes-Stavanger.

Dersom alt som ikke er kontraktfestet utsettes, kan investeringer for ytterligere 90 mill. kr utsettes. I tillegg til nevnte tiltak utsettes utbedring av Lieråsen tunnel (inntil 35 mill. kr), samt planovergangstiltak og tunnelsikkerhetstiltak. Dette vil innebære at driftsproblemene i Lieråsen tunnel vil vedvare, og på sikt vil det kunne oppstå en situasjon hvor tunnelen må stenges av sikkerhetsmessige årsaker. Utsettelse av tiltak innen planoverganger og tunnelsikkerhet vil også ytterligere forsinke planlagte forbedringer av sikkerheten på jernbanenettet.

Ytterligere utsettelser av prosjekter på Jernbaneverkets investeringsbudsjett vil medføre kontraktsbrudd med tilhørende merkostnader, forsinkelser og negativ publisitet. Det vil dessuten hindre den planlagte kapasitetsøkningen av en av de største flaskehalsene på norsk jernbane mellom Sandvika og Asker i 2005. Dette vil også resultere i at oppfølging av NTP blir ytterligere skjøvet ut i tid.

(17.10.02)

Til toppen