St.prp. nr. 1 (2002-2003) spm. nr. 10 - Bompenger/prosjekter

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2003

Spørsmål 10: Vegformål – Bompenger/prosjekter

Av proposisjonen går det fram at to bompengeprosjekter ble nedbetalt i 2001 og tre i 2002.

- Hvilke prosjekter er dette, og kan det lages en tabell der det går fram hvor store de totale bompengeinntektene har vært i de aktuelle bommer og hvordan disse inntektene er disponert, dvs. hva som er gått til investeringer, finansieringskostnader og administrasjon i de enkelte prosjektene?

Svar:

E 18 Kjellstad ligger i Buskerud, bompengeinnkrevingen her ble startet i 1975 og avsluttet i 2001.

E 134 Åkrafjorden ligger i Hordaland, bompengeinnkreving ble startet 1991 og avsluttet i 2001.

Bompengeprosjektene E 18 Eidangerhalvøya og Rv 36 Menstadbrua/Rv 354 Kulltangen ligger begge i Telemark. Bompengeinnkrevingen i disse prosjektene ble startet i henholdsvis 1986 og i 1991 og avsluttet i 2002.

Det tredje bompengeprosjektet som var forutsatt nedbetalt i løpet av 2002 var E 10 Nappstraumen i Nordland. Dette har blitt litt forsinket og vil først bli nedbetalt i løpet av første kvartal 2003.

Mill. kr i løpende priser:

Prosjekt

Driftsutg.

Fin.kostn.

Inv.

Ubrukt

Tot.

bompenge-

innt.

Avsl.

bompenge-

innkr.

E 18 Eidangerhalvøya 1Det er noe usikkerhet knyttet til ubrukte midler. Overskytende bompenger vil bli benyttet til andre vegprosjekter i nærliggende områder etter fylkespolitisk behandling.

155

84

471

9

719

juli 2002

Rv 36 Menstadbrua/

156

121

285

6

568

september 2002

Rv 354 Kulltangen 2Det er noe usikkerhet knyttet til ubrukte midler. Overskytende bompenger vil bli benyttet til andre vegprosjekter i nærliggende områder etter fylkespolitisk behandling.

E 18 Kjellstad 3E 18 Kjellstad hadde netto renteinntekter i perioden fra slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet. Om lag 40 millioner kroner av disse renteinntektene er benyttet til vegutbygging. Gjenstående beløp skal benyttes i forbindelse med videre utbygging innenfor Vegpakke Drammen.

176

-65

1316

175

1602

31.12.2001

E 134 Åkrafjorden

21

6

100

127

des.01

Til toppen