St.prp. nr. 1 (2002-2003) spm. nr. 12 - Stamvegrute 12

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2003

Spørsmål 12: Vegformål – Stamvegrute 12 – Framdrift av planer på delstrekningen Øye-Steinklepp

Det kan vises til at strekningen Øye-Steinklepp er gitt høy prioritet i innstilling fra samferdselskomitéen.

- Det bes om en nærmere orientering om planstatus for ombygging av nevnte hovedstrekning, og nærmere om grunngiving vedrørende omfattende konsekvensutredninger i Vang kommune og over aktuelle fjellstrekninger.

Svar:

Det forventes at godkjent reguleringsplan for strekningen Borlaug – Voldum vil foreligge i februar 2003. Som vist til i St.prp. nr. 1 (2002-2003) foreligger det en vegutredning for strekningen Øye – Borlaug, og det er nødvendig med konsekvensutredning og kommunedelplaner før det kan utarbeides reguleringsplaner for tiltak på denne strekningen. Gjennom vegutredningen for Øye - Borlaug er det avklart at planlagte tiltak vil komme innenfor 100-metersbeltet for Smedøla, Begna og Rødøla, som er et vernet vassdrag. I tillegg vil kostnadene for de skisserte tiltakene overskride 150 mill. kr. Disse to forholdene utløser plikten til å gjennomføre konsekvensutredning etter plan- og bygningslovens bestemmelser.

Det er avtalt med kommunene at det gjennomføres separate planprosesser i hver kommune. I Vang kommune er det planlagt å legge melding med forslag til konsekvensutredningsprogram ut til offentlig ettersyn i januar 2003, og i Lærdal kommune litt senere. Konsekvensutredningene vil bli lagt ut til offentlig ettersyn samtidig med kommunedelplanene. Vegdirektoratet har som ansvarlig myndighet, klargjort dette i brev av 6. mai 2002 til Sogn og Fjordane vegkontor som koordinerer planarbeidet.

(04.11.02)

Til toppen