St.prp. nr. 1 (2002-2003) spm. nr. 14 - Kompensasjon for arbeidsgiveravgift

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2003

Spørsmål 14: Vegformål – Store fylkesvegprosjekter

- Hvilke store fylkesvegprosjekter blir overført til fylkesfordelt ramme som følge av at det ikke foreslås en overgangsordning slik stortingsflertallet har bedt om?

Svar:

I forbindelse med behandlingen av St.meld. nr. 46 (1999-2000) Nasjonal transportplan 2002-2011, gikk flertallet i samferdselskomiteen inn for en overgangsordning som sikrer at gjenværende større fylkesvegprosjekter kan realiseres i perioden 2002-2005. Ved utarbeidelse av handlingsprogrammet ble det derfor gitt adgang til å prioritere slike prosjekter innenfor fylkesfordelt ramme for første fireårsperiode. Denne ordningen ble omtalt i St.prp. nr. 1 (2001-2002), side 89. Et flertall i komitéen viste ved budsjettbehandlingen til det pågående arbeidet med todeling av vegnettet, og ba Regjeringen vurdere de store fylkesvegprosjektene i denne sammenheng.

I St.prp. nr. 1 (2002-2003), side 82, blir det bl.a. vist til at spørsmålet om todeling av vegnettet vil bli sett i sammenheng med den vurdering av fylkeskommunen som Regjeringen har varslet i St.meld. nr. 19 (2001-2002). På denne bakgrunn tilrår departementet at det ikke legges opp til ytterligere statlige finansieringsordninger for store fylkesvegprosjekt.

Som det framgår av St.prp. nr. 1 (2001-2002), sidene 145-146, har Møre og Romsdal og Nordland prioritert tilskudd til fylkesvegprosjekter innenfor handlingsprogramrammen for perioden 2002-2005. I Møre og Romsdal er det prioritert 18 mill. 2002-kr til fv 17 Frøystadvågen – Hjelmeset i Herøy kommune, mens det i Nordland er prioritert 20 mill. 2002-kr til fv 751 Beisfjordvegen i Narvik kommune. I tillegg er tidligere avtalte finansieringsplaner for fv 67 Bru til Tautra i Nord-Trøndelag og fv 220 Bru til Sundøya i Nordland fulgt opp med tilskudd på henholdsvis 18 og 25 mill. 2001-kr innenfor fylkesfordelt ramme for perioden 2002-2005.

I St.prp. nr. 1 (2002-2003), side 105, blir det vist til at arbeidet med kommunedelplan/reguleringsplan for Jondalstunnelen er startet opp, men det vil ikke være mulig å fremskaffe planavklaring tidsnok til å kunne starte prosjektet så tidlig som i 2003. Før anleggsarbeidene kan startes opp må det dessuten foreligge en avklart finansieringsplan som sikrer rasjonell drift av prosjektet. Departementet vil komme tilbake til Stortinget når det foreligger nærmere avklaringer av kostnader og finansiering.

(04.11.02)

Til toppen