St.prp. nr. 1 (2002-2003) spm. nr. 15 - Todeling av vegnettet

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2003

Spørsmål 15: Vegformål – Todeling av vegnettet

- Hvilke konsekvenser ser Regjeringen av å utsette spørsmålet om en todeling av vegnettet?

Svar:

En todeling av vegnettet vil bl.a. gi større muligheter for samlede vegnettsbetraktninger og økt fleksibilitet både når det gjelder prioritering av tiltak og gjennomføring av driftsoppgaver. En mer enhetlig politisk og administrativ styring vil føre til at det blir enklere å utvikle et mer ensartet vegnett for nasjonale og regionale transporter. Konsekvensene av en utsetting vil være at disse samferdselspolitiske målsettingene må ivaretas best mulig innenfor dagens ordning med tredeling av vegnettet.

På den annen side vil en todeling innebære at fylkeskommunene mister eierskapet og det direkte økonomiske ansvaret for fylkesvegene. Det er derfor viktig å se spørsmålet om todeling i sammenheng med evaluering av fylkeskommunens nye rolle som regional utviklingsaktør. Regjeringen vil legge fram en vurdering av fylkeskommunen for Stortinget mot slutten av denne valgperioden. Dette vil også gi Regjeringen grunnlag for å komme tilbake med en helhetlig vurdering av todeling av vegnettet.

(04.11.02)

Til toppen