St.prp. nr. 1 (2002-2003) spm. nr. 16 - Vegformål - Felles betalingssystem

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2003

Spørsmål 16: Vegformål – Felles betalingssystem

Det er planlagt et felles betalingssystem for bompengestasjoner og ferjer innen 2005.

- Kan Regjeringen gi en nærmere redegjørelse for dette systemet, samt om framdriften i saken?

Svar:

Samferdselsdepartementet har som målsetning å ha utviklet et felles betalingssystem på bompengestasjoner og riksvegferjer innen utgangen av 2005. Dette systemet skal gjøre det mulig for trafikantene å kjøre gjennom bomstasjonene og ferjesambandene i Norge ved hjelp av en brikke og et tilhørende betalingskort. For at trafikantene skal få denne muligheten, må de tegne en kontrakt med et ferje- eller bompengeselskap. Denne kontrakten vil knytte trafikantene til en brikke, en såkalt AutoPass-brikke. Trafikantenes passeringer av forskjellige bompengeprosjekt i Norge, vil da bli registrert på den enkelte.

Statens vegvesen har satt i gang et omfattende prosjekt som arbeider med utarbeidelse av et slikt system. Det er planlagt et prøveprosjekt på vegsiden. Utvalgte trafikanter skal ved bruk av en brikke, kunne kjøre gjennom tre bompengeprosjekt uten å måtte stoppe for å betale. De tre prosjektene som er med i prøveprosjektet er bomringen i Oslo, E18 Vestfold og E18 Aust-Agder. Prøveprosjektet skal foregå i 2003.

I løpet av 2004 skal trafikantene kunne kjøre gjennom samtlige bompengestasjoner i Norge, som har elektroniske betalingssystem, ved hjelp av en brikke. Det felles betalingssystemet vil være basert på bruk av AutoPASS-brikken som vil bli benyttet i alle bompengeprosjekt med brikkebetaling. Det vil i tillegg bli utviklet et betalingskort med samme funksjonalitet som AutoPASS-brikken. Dette kortet er ment å brukes på mindre bompengeprosjekt og lavtrafikkerte ferjesamband. Utviklingen av et slikt AutoPASS-kort vil starte i 2003.

Statens vegvesen arbeider med å utvikle et nytt ferjetakstregulativ. Regulativet forutsettes å være provenynøytralt der passasjerbetalingen innarbeides i kjøretøytakstene, og med en rabattordning for storbrukere basert på bruk og ikke på forskuddsbetalt beløp. En overføring av passasjerbetalingen til kjøretøyene er en forutsetning for at et felles betalingssystem på bomstasjoner og ferjer skal bli en realitet. For å sikre et godt beslutningsgrunnlag vil Vegdirektoratet prøve ut et nytt takstregulativ i seks riksvegferjesamband i 2003, jf. St.prp. nr. 1 (2002-2003). Stortinget vil bli orientert om erfaringene fra forsøkene og eventuelt bli forelagt et forslag til nytt riksregulativ for ferjetakster.

(05.11.02)

Til toppen