St.prp. nr. 1 (2002-2003) spm. nr. 17 - Stamveg i Hordaland

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2003

Spørsmål 17: Vegformål – Store fylkesvegprosjekter

- Hvorfor er rv 13 bare foreslått som stamveg i Hordaland?

Svar:

Samferdselsdepartementet har foreslått å begrense stamvegstatusen for rv 13 til å gjelde strekningen Jøsendal - Voss. Begrunnelsen er, som det også framgår av proposisjonsteksten at nå som Lærdalstunnelen og Folgefonntunnelen er åpnet forventes det at rv 13 mellom Jøsendal og Voss vil få økt betydning som en indre hovedveg på Vestlandet. Rv 13 mellom Jøsendal og Voss er forventet å tiltrekke seg trafikk med start-/målpunkt på Sørlandet eller Østlandet via E134, rv 9 og rv 36. Sør for Røldal er trafikken på rv 13 meget beskjeden (ÅDT på ca. 200 kjøretøy i Brattlandsdalen), samtidig som E134 blir vurdert som en raskere rute også for trafikk som skal til Stavanger.

Begrunnelsen for at rv 13 nordover fra Voss/Vinje ikke foreslås som stamveg knytter seg til at vegen krysser to fjelloverganger, Vikafjellet og Gaularfjellet samt Sognefjorden. Trafikken over Vikafjellet og i ferjesambandet Vangsnes – Hella har gått ned etter åpningen av Lærdalstunnelen. Rv 13 over Gaularfjellet har en begrenset betydning som transportåre. Sogn og Fjordane fylkeskommune gikk også imot stamvegstatus på denne strekningen ved forrige vurdering av stamvegnettets omfang.

(04.11.02)

Til toppen