St.prp. nr. 1 (2002-2003) spm. nr. 18 - Drammen-spørsmål

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2003

Spørsmål 18: Vegformål - Drammen-spørsmål

- Har Regjeringen vurdert å bruke statlig regulering for å løse problemene i Drammen?

Svar:

For prosjektet Ev 18 Høvik – Frydenhaug (motorvegbrua) har det ikke vært nødvendig med statlig regulering. Senest i brev til Drammen kommune av 24. juni 2002 slår Miljøverndepartementet fast at reguleringsplanen fra 1972 er gjeldende for det aktuelle området, og gir tilstrekkelig grunnlag for gjennomføring av den planlagte utvidelsen av motorvegbrua over Drammenselva. Av brevet framgår det videre at bygningsmyndighetene i Drammen kommune må legge dette til grunn for sin behandling av byggesøknaden fra Statens vegvesen. I et tidligere brev til kommunen av 23. november 1998 har Miljøverndepartementet avklart at tiltaket ikke kommer inn under bestemmelsene om konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven ettersom reguleringsplanen ble stadfestet før disse bestemmelsene trådte i kraft.

I møte 17. september 2002 fattet Drammen formannskap likevel vedtak om å avslå søknaden fra Statens vegvesen om byggetillatelse for ny motorvegbru med henvisning til at det ikke er gjennomført konsekvensutredning for prosjektet. Statens vegvesen har påklaget vedtaket ved brev av 27. september 2002. Dersom Drammen kommune opprettholder sitt vedtak, vil klagen bli oversendt fylkesmannen i Buskerud for sluttbehandling.

For Konnerudnedføringen har Statens vegvesen fremmet innsigelse mot kommunens valg av alternativ i forbindelse med vedtak av kommunedelplan for prosjektet. Den valgte løsningen er kostnadsberegnet til om lag 250 mill. kr mer enn den løsningen som Statens vegvesen går inn for. Dersom det ikke oppnås enighet lokalt, vil saken bli oversendt Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse. Følgelig er det ikke aktuelt å vurdere bruk av statlig regulering på det nåværende tidspunkt. Samferdselsdepartementet viser for øvrig til at det i Revidert avtale om Vegpakke Drammen, inngått 24.08.00 mellom Statens vegvesen Buskerud, Drammen kommune og Buskerud fylkeskommune, legges til grunn en lokal/regional brukerfinansiering av Konnerudnedføringen.

Av gjenstående prosjekter i Vegpakke Drammen mangler det også planavklaring for rv 283 Øvre Sund bru og rv 319 Tørkop – Eik. Foreløpig er det ikke framkommet forhold som tilsier at det kan bli aktuelt å vurdere bruk av statlig regulering for disse prosjektene.

(04.11.02)

Til toppen