St.prp. nr. 1 (2002-2003) spm. nr. 19 - Nord-Jærenpakken

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2003

Spørsmål 19: Nord-Jærenpakken

Reguleringen av rv 44 i Sandnes kommune er ikke ferdig.

i) Vil det være mulig å endre prioriteringen av rekkefølgen for prosjektene i Nord-Jærenpakken?
ii) Vil Regjeringen vurdere statlig regulering dersom det blir ytterligere forsinkelser?

Svar:

En endring av prioriteringsrekkefølgen for prosjektene i Nord-Jærenpakken er mulig, men dette må avklares gjennom en lokalpolitisk prosess som inkluderer både berørte kommuner og fylkeskommunen. Som det framgår av St.prp. nr. 1 (2002-2003) er tidspunktet for byggestart på rv 44 Stangeland – Skjæveland ikke bare avhengig av planavklaringen, men også av inntektene fra bompengeordningen. Dersom inntektssvikten fortsetter, må anleggsstart trolig utsettes selv om planavklaringen skulle foreligge om kort tid. Behovet for alternative tiltak vurderes lokalt og beror på hvordan inntektene fra bompengeordningen utvikler seg.

Sandnes bystyre legger opp til å behandle reguleringsplanen for rv 44 Stangeland – Skjæveland 17. desember 2002. Det er nå naturlig å avvente resultatet av denne behandlingen.

(04.11.02)

Til toppen