St.prp. nr. 1 (2002-2003) spm. nr. 2 - Jernbaneverket, kjørevegsavgift

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2003

Spørsmål 2: Kap. 4350 Jernbaneverket, Post 01 Kjørevegsavgift

Hvor mye vil kjørevegsavgiften under kapittel 4350 post 01 øke hvis følgende forut­setn­inger legges til grunn; kombinert transport må betale kjørevegsavgift, godstransport gis fortrinnsrett og selvkostprinsippet for investering og drift legges til grunn?

Det bes også redegjort for ovenstående med dagens takster og uten at selvkost­prin­sippet legges til grunn.

Svar:

Dersom kombinerte transporter skal betale en avgiftssats på 1,10 øre pr. bruttotonnkilometer som den øvrige godstrafikken, vil provenyet teoretisk sett kunne øke med om lag 35 mill. kr – gitt at trafikkvolumet opprettholdes, noe Samferdselsdepartementet stiler seg svært tvilende til.

Når det gjelder fortrinnsrett foreligger det ikke beregninger som gir anslag for virkningene av dette på kjørevegsavgiften. Samferdselsdepartementet minner for øvrig om at Flytoget AS allerede har en slik fortrinnsrett i Oslo-området (Etterstad (Oslo) – Gardermoen). Dersom en fortrinnsrett for godstrafikken kommer i konflikt med Flytogets, vil dette kunne utløse et erstatningskrav fra Flytoget AS opp mot 370 mill. kr (forventet bokført verdi av Flytogets fortrinnsrett pr. 31.12.01).

Det er i dag ikke mulig å gi en eksakt beregning basert på selvkostprinsippet. Selvkostprinsippet som bedriftsøkonomisk begrep innbefatter kapitalkostnader (renter og avskrivninger). Siden innføringen av nytt økonomisk styringssystem for NSB i 1990 har kontantprinsippet vært gjennomført fullt ut for kjørevegen i statsbudsjettsammenheng, med det til følge at det ikke foreligger noen bokførte verdier for anleggene i kjørevegen. En verdsetting basert på dagens bevilgningsnivå (bevilgningene ansees som inntekt for Jernbaneverket) vil kunne gi en verdi på om lag 30 mrd. kr. Basert på 40 års gjennomsnittlig avskrivningstid og 10-års statsobligasjonsrente vil total selvkost bli om lag 4 mrd. kr. Pr. bruttotonnkilometer ville dette gi en avgiftssats på 30,5 øre – altså nær 30 ganger dagens avgiftssats. Totalt proveny fra godstrafikken ville bli 1 740 mill. kr dersom avgiftsøkningen ikke skulle få konsekvenser for trafikkvolumet. Av dette ville om lag 1 480 mill. kr falle på CargoNet AS. Til opplysning var CargoNets inntekter i 2001 på 1 187 mill. kr.

Dersom det ikke samtidig innføres en ordning med kompensasjon av kjørevegsavgift til operatørene, er Samferdselsdepartementet av den oppfatning at selvkostprinsippet ville medføre en nedleggelse av godstrafikken på jernbane – kanskje med unntak av malmtrafikken på Ofotbanen.

(17.10.02)

Til toppen