St.prp. nr. 1 (2002-2003) spm. nr. 20 - Vegformål - Ferjeavløsningsprosjekter

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2003

Spørsmål 20: Vegformål – Ferjeavløsningsprosjekter

- Når regner Regjeringen med å komme tilbake til Stortinget med et system for ferjeavløsningsprosjekter, inkl. regelverk for kapitalinnsparing?

Svar:

Det vises til omtalen av denne saken i St.prp. nr. 60 (2001-2002) og komiteens merknader i denne forbindelse. Departementet foretar nå som en oppfølging av dette en gjennomgang og vurdering av forhold knyttet til ferjeavløsningsprosjekter, herunder spesielt behandlingen av kapitalkostnader.

Samferdselsdepartementet finner det mest hensiktsmessig å komme tilbake til Stortinget med et forslag til system for ferjeavløsningsprosjekter knyttet til en konkret sak. På denne måten vil det være mulig å vurdere ulike sider ved saken i et større perspektiv der også lokale myndigheters vurderinger i en konkret sak vil fremgå. Dette vil gi mulighet for å anskueliggjøre saken på en god måte.

Samferdselsdepartementet vil på dette grunnlaget komme tilbake til Stortinget så snart det er mulig.

(05.11.02)

Til toppen