St.prp. nr. 1 (2002-2003) spm. nr. 21 - Kollektivtransport 2003

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2003

Spørsmål 21: Kollektivtransport 2003

Spørsmålene er tilknyttet til det som kalles: Løft for kollektivtransporten.

 1. Hvor mye av ”Løft for kollektivtransporten” er bompenger?
 2. Hvor mye av ”Løft for kollektivtransporten” går til vedtatte prosjekter, og hvilke er i så fall disse?
 3. Er ”Løft for kollektivtransporten” ”nye” penger?
 4. Hvordan fordeles pengene i ”Løft for kollektivtransporten”?
 5. Hvilke prosjekter som er omtalt i Nasjonal transportplan (2002-2011) (NTP) er foreslått finansiert av ”Løft for kollektivtransporten”?
 6. Hvilke prosjekter omfattes av ”Løft for kollektivtransporten”, hvor mange penger får det enkelte prosjekt, hvor stor andel av disse pengene er ”nye” penger og hvor mye av pengene flyttes fra andre områder?
 7. Blir noen av pengene i ”Løft for kollektivtransporten” brukt til prosjekter som i NTP var tenkt finansiert på ordinært vis?
 8. Er det noen nye prosjekter som finansieres av ”Løft for kollektivtransporten”?

Svar:

Regjeringen har som målsetting å få til et løft for kollektivtransporten. I St.prp. nr. 1 (2002-2003) foreslår Regjeringen at det neste år brukes 8,3 mrd. kr til kollektivtransport. Dette er en økning på 7,7 pst. eller nesten 600 mill. kr sammenlignet med 2002. Dette er en vesentlig høyere forholdsmessig vekst enn i samferdselsbudsjettet totalt sett. Økningen er i tråd med St.meld. nr. 26 (2001-2002) Bedre kollektivtransport og Stortingets behandling av denne, jf. Innst. S. nr. 228 (2001-2002), og er spesielt rettet inn mot å styrke kvaliteten på kollektivtilbudet i de største byområdene, og til å redusere prisene for ungdom og studenter. Derfor er det i forslaget bl.a. prioritert midler til framkommelighetstiltak på vegnettet i de største byene, opprusting av jernbanen både med økte investeringer og økt innsats på drift og vedlikehold, fornying av togmateriell og innføring av 40 pst. rabatt for ungdom og studenter i lokaltrafikken med helårsvirkning i 2003.

I tillegg til ovennevnte forslag til bevilgning på 8,3 mrd. kr, gis også kollektivtrafikken et løft i form av en rekke forslag for bedre samordning og organisering, mer konkurranse og tilrettelegging gjennom endringer i regelverk. Eksempler på dette er en mer liberal løyvepolitikk for ekspressbusser, opprettelse av et samarbeidsorgan for kollektivtrafikken på det sentrale Østlandsområdet, mer bruk av anbud (bl.a. på ferjedrift og persontogtrafikk) og forsøk med sambruksfelt på flerfeltsveg.

I tillegg overfører staten midler til fylkeskommunene i form av rammetilskudd. Av disse overføringene bevilges det midler som støtte til drift av lokal kollektivtransport i fylkene. I 2001 brukte fylkeskommunene rundt 3,8 mrd. kr av sine frie inntekter, det vil si skatteinntekter og statlige overføringer, til støtte til drift av lokal kollektivtransport.

i) Av den samlede kollektivsatsingen på 8,3 mrd. kr forutsettes benyttet om lag 540 mill. kr i bompenger. Dette utgjør en økning på om lag 180 mill. kr i bruk av bompenger i forhold til det som er forutsatt i 2002.

ii) Det er uklart hva som menes med ”vedtatte prosjekter”. Når det gjelder større investeringsprosjekter og spesielle ordninger som for eksempel innføring av 40 pst skole- og studentrabatt i lokal kollektivtrafikk, blir disse ”vedtatt” gjennom Stortingets budsjettbehandling og de bevilgninger som følger av dette på kapittel-/postnivå. Fordelingen av midler til mindre enkelttiltak, for eksempel framkommelighetstiltak for kollektivtrafikk på veg, vil normalt ikke bli ”vedtatt” av Stortinget enkeltvis, fordi tiltakene ikke er av en slik størrelse at Stortinget skal ta stilling til dem.

iii) Samferdselsdepartementet antar at det med ”nye” penger menes økte bevilgningsforslag i forhold til bevilgninger i statsbudsjettet for foregående år, som er den vanligste måten å måle nivået på et budsjett på. Det er da, som nevnt over, en økning på om lag 600 mill. kr til kollektivtransport. Av denne økningen er 180 mill. kr økt bruk av bompenger.

iv) Midler til kollektivtransport i 2003 fordeler seg slik:

 • Kollektivtiltak over vegbudsjettet, investeringer i infrastruktur: Om lag 780 mill. kr (inklusive bompenger), bl.a. 350 mill. kr til å ruste opp og bygge ut T-banen i Oslo, og midler til utbygging av kollektivfelt, lyskryssprioritering, terminaler, holdeplasser i de største byområdene. Dette er en økning på 240 mill. kr sammenlignet med 2002.
 • Kjøp av persontransporttjenester fra NSB (region- og lokaltog, nærtrafikk og intercitytrafikk): 1 386 mill. kr, øker med 88 mill. kr, eller 6,8 pst., sammenlignet med saldert budsjett for 2002.
 • Investeringer i jernbanens infrastruktur: 1 346 mill. kr, øker med nær 58 mill. kr, eller 4,5 pst. sammenlignet med saldert budsjett for 2002.
 • Drift og vedlikehold av jernbanens infrastruktur: 3 002 mill. kr, øker med nær 137 mill., eller 4,8 pst. sammenlignet med saldert budsjett for 2002.
 • Skole- og studentrabatt for reiser over lange strekninger: 42 mill. kr som er en ny ordning på Samferdselsdepartementets budsjett, og som er overført fra Utdannings- og forskningsdepartementet.
 • Ungdomskort og 40 pst. skole- og studentrabatt på lokale kollektivreiser i alle fylker: 136 mill. kr. Rabatten ble innført 1. august i år og i 2002 blir det brukt 63 mill. kr på denne ordningen.
 • Særskilte tilskudd til kollektivtransport, bl.a. til forarbeidet med insentivordning og til investeringer i infrastruktur for å sikre at kollektivtransporten blir tilgjengelig for alle: 10 mill. kr.
 • Tilskudd til riksvegferjedrift: 1 091 mill. kr, øker med om lag 40 mill. kr, eller 3,9 pst. sammenlignet med saldert budsjett for 2002.
 • Statens tilskudd til Hurtigruten for å opprettholde et helårig og daglig tilbud: 183 mill. kr, om lag på samme nivå som i 2002.
 • Statlig kjøp av flyrutetjenester som ikke er bedriftsøkonomisk lønnsomme: 401 mill. kr, om lag på samme nivå som i 2002.

v) I Nasjonal transportplan 2002-2011, jf. St.meld. nr. 46 (1999-2000), omtales i begrenset grad enkeltprosjekter. Dette gjelder også kollektivtransportprosjekter. I St.prp. nr. 1 (2001-2002) for Samferdselsdepartementet omtales prioriteringene i endelig handlingsprogram for perioden 2002-2005. Det som er omtalt i NTP/St.prp. nr. 1 og som er en del av ”løftet for kollektivtransporten”, er investeringer i større jernbaneprosjekt, T-baneringen i Oslo og overordnede prioriteringer innenfor Oslopakke 2.

vi) Det vises til svarene under punktene iv) og vii).

vii) Det er uklart hva som her menes med ”finansiert på ordinært vis”. Alle prosjekter i Nasjonal transportplan er tenkt finansiert gjennom bruk av statlige bevilgninger og/ eller bompenger. Det samme er tilfelle med tiltakene som gjennomføres på kollektivområdet. For Samferdselsdepartementet er det en klar politisk prioritering å få økt tempoet for gjennomføring av kollektivtiltak på budsjettet. Dette er gjort med budsjettforslaget for 2003 både for jernbanen og kollektivinvesteringer på vegnettet med en betydelig økning i 2003 i forhold til 2002. Oppfyllingsgraden for kollektivtiltak på vegbudsjettet er 52,0 pst. etter 2 år av handlingsplanperioden, mens oppfølgingsgraden for veginvesteringer totalt er på 44,4 pst. Dette viser at kollektivtransport er høyt prioritert innenfor vegbudsjettet.

viii) Det er uklart hva som her menes med nye prosjekter. Dersom man sammenligner med Nasjonal transportplan, vil f.eks 40 pst. ungdom- og studentrabatt i lokaltrafikken, innfasing av nye lokaltog i lokaltrafikken rundt storbyene og ytterligere midler til opprusting av T-banen i Oslo kunne ses på som ”nye” tiltak. En rekke av de investeringstiltakene som det foreslås bevilget midler til både over veg- og jernbanebudsjettet, ligger på vanlig måte inne i planer og prioriteringer i forhold til Nasjonal transportplan, men er selvsagt nye i den forstand at de ikke har vært gjennomført eller bevilget midler til tidligere. Når det gjelder den økte satsingen på kollektivtiltak på vegnettet over statsbudsjettet i storbyområdene, vil fordeling av disse midlene på enkelttiltak bl.a. være avhengig av lokal prioritering i de enkelte fylker.

(05.11.02)

Til toppen