St.prp. nr. 1 (2002-2003) spm. nr. 22 - Kapasitet i anleggsbransjen

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2003

Spørsmål 22: Kapasitet i anleggsbransjen

Bransjeorganisasjoner påstår nå at det er en betydelig overkapasitet i anleggsbransjen. Dette er ikke i samsvar med den korte redegjørelsen som er i budsjettet.

- Hva er Regjeringens kommentar til dette?

Svar:

Regjeringen er klar over at ulike instanser har ulike syn på hvordan dagens situasjon i anleggsbransjen er. Dette viser også omtalen i budsjettet hvor det er redegjort for opplysninger fra både Statistisk sentralbyrå (SSB), Aetat og Byggenæringens Landsforening (BNL).

Budsjettomtalen angir bl.a. følgende:

  • Tall fra SSB viser at ordretilgangen i anleggssektoren har tatt seg opp siden første kvartal 2000, men at nivået fortsatt er lavere enn før svekkelsen satte inn i 1998.
  • I følge Aetats årlige bedriftsundersøkelse synes det å være små rekrutteringsproblemer og relativt liten mangel på arbeidskraft i anleggssektoren.
  • BNL uttaler at det er ingen tvil om at det i anleggsbransjen er ledig kapasitet til å påta seg flere oppdrag.

Basert på dette konkluderte Samferdselsdepartementet i budsjettet med at situasjonen i anleggsbransjen har bedret seg de siste årene, men at det fortsatt ser ut til å være noe ledig kapasitet i sektoren.

Som det fremgår av omtalen, skilles det ikke mellom bygg og anlegg i flere statistikker. Dette vanskeliggjør vurderingen av situasjonen i bygg og anlegg separat.

Det arbeides nå med å etablere et samarbeide mellom sentrale departementer og bygge- og anleggsnæringen. Dette vil kunne bidra til et bedre tallmateriale og et bedre beslutningsgrunnlag.

(05.11.02)

Til toppen