St.prp. nr. 1 (2002-2003) spm. nr. 23 - Tilskott til ekspressbusser

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for

Spørsmål 23: Særskilte transporttiltak – Tilskott til ekspressbusser

  1. Hvilke konsekvenser vil Regjeringens forslag om å avvikle tilskottet til ekspressbusser ha for rutetilbud, priser og rabatter?
  2. ii) Hva er ESAs konklusjon i forhold til tilskottet til ekspressbusser?

Svar:

i)

Markedssituasjonen for ekspressbusser er under endring, bl.a. i form av at Regjeringen har innført en mer liberal ekspressbusspolitikk, noe som gjør at markedsgrunnlaget for næringen stadig er voksende. Fra 2000 til 2002 ble tilskuddet til ekspressbusser gradvis redusert til vel en tredjedel etter forslag både fra regjeringen Stoltenberg og den nåværende Regjering, med påfølgende vedtak i Stortinget. I forbindelse med takstsøknader for 2002 ble det søkt om å redusere honnørrabatten fra 50 pst. til 33 pst. ut fra en forretningsmessig vurdering. Departementet ga i den sammenhengen selskapene anledning til selv å ta stilling til takststrukturen innenfor en gjennomsnittlig generell takstøkning på 6,5 pst. Basert på erfaringene med nedtrappingen av tilskuddet har ikke departementet grunnlag for å tro at forslaget om å avvikle tilskuddet til ekspressbusser vil få større konsekvenser for rutetilbud, priser og rabatter. Det kan i denne forbindelse nevnes at tilskuddsbeløpet (29 mill. kr i 2002) bare dekker en mindre del av de totale kostnadene. Basert på opplysninger fra tidligere år regner departementet med at tilskuddsbeløpet på 29 mill. kr bare dekker ca. 4 pst. av de totale kostnadene i virksomheten.

ii)

ESA meddelte åpning av formell undersøkelsesprosedyre i saken i desember 2000. Det foreligger ennå ingen avklaring.

(30.10.02)

Til toppen