St.prp. nr. 1 (2002-2003) spm. nr. 24 - Jernbaneformål - hovedstrekninger mv.

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2003

Spørsmål 24: Jernbaneformål – Hovedstrekninger mv.

  1. Hva anser Regjeringen som hovedstrekninger på jernbanen?
  2. Hvilke jernbanestrekninger vil Regjeringen prioritere å opprettholde dersom investeringsnivået er for lavt til å opprettholde alle strekningene?
  3. Hvilke jernbanestrekninger mener Regjeringen det er mest aktuelt å legge ned?
  4. Mener Regjeringen at en med det foreslåtte budsjettet unngår en generell forringelse av jernbanen?

Svar:

I St.meld. nr. 26 (2001-2002) Bedre kollektivtransport framgår det bl.a. på side 24 at for persontransporten vil Samferdselsdepartementet kanalisere ressursene mot hovedstrekningene, intercitytriangelet og nettet rundt de største byene. Dette er i tråd med de hovedprioriteringene som ble lagt til grunn ved behandlingen av St.meld. nr. 46 (1999-2000) Nasjonal transportplan 2002-2011. I Innst. S. nr. 228 (2001-2002) uttaler samferdselskomiteen på side 16 at:

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, er kjent med det statlige ansvaret for jernbanetransporten og infrastrukturen, og slutter seg til at investeringene i infrastruktur for jernbane i hovedsak prioriteres til de mest trafikkerte strekningene, i tråd med flertallets innstilling til Nasjonal transportplan 2002-2011. Dette vil innebære at innsatsen konsentreres om de fire hovedstrekningene (Oslo-Stavanger, Oslo-Bergen, Oslo-Trondheim og Trondheim-Bodø), Intercitytriangelet rundt Oslo (Lillehammer-Skien – Halden) og de lokale strekningene rundt Oslo, Stavanger, Trondheim og Bergen.”

Regjeringen forholder seg til dette i arbeidet med jernbanespørsmål.

Som omtalt i St.prp. nr. 1 (2002-2003), side 129, har Samferdselsdepartementet bedt Jernbaneverket om å arbeide videre med å utrede jernbanenettets omfang og standard, jf. omtale i kollektivmeldingen. Dette arbeidet vil inngå som en del av grunnlagsmaterialet ved utarbeidelsen av Nasjonal transportplan 2006-2015, og vil danne grunnlag for Regjeringens vurderinger av hvilke strekninger som bør prioriteres og om det kan være aktuelt å legge ned jernbanestrekninger i neste tiårsperiode.

Statsbudsjettet for 2002 og foreslått budsjett for 2003 for drift og vedlikehold av dagens jernbanenett er i all hovedsak i samsvar med føringene gitt i Nasjonal transportplan og det er dermed lagt til rette for å opprettholde nettets standard. Det foreslås neste år bevilget over 3 mrd. kr til drift og vedlikehold av jernbanenettet. Det er om lag 140 mill. kr mer enn i 2002 og gir en oppfyllingsgrad i pst. av handlingsprogrammet for 2002-2005 på 49,1 pst. etter to år.

(05.11.02)

Til toppen