St.prp. nr. 1 (2002-2003) spm. nr. 25 - Intercitytrafikk

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2003

Spm. nr. 5: Jernbaneformål – Kap. 1351 Overføringer til NSB AS – Intercitytrafikk

Det vises til tabell i St.prp. nr. 1, side 125.
Det ønskes en nærmere oversikt over hvilke strekninger som inngår i betegnelsen ”Intercitytrafikk”.

Svar:

Togstrekningene Skien-Oslo-Hamar-Lillehammer og Oslo-Halden (inkl. LinX-betjening på enkelte avganger) inngår i betegnelsen ”Intercitytrafikk”.

Til toppen