St.prp. nr. 1 (2002-2003) spm. nr. 28 - Jernbaneformål - Lyssignal

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2003

Spørsmål 28: Jernbaneformål - Lyssignal

- Er det vurdert å skifte ut dagens lyssignalsystem ved jernbanekryssinger med et mer normalt system med rødt og grønt lys, og hvilke kostnader ville det i tilfelle medføre?

Svar:

Dagens vegsignalanlegg på planoverganger har rødt og hvitt blinkende lys (i de fleste tilfeller i kombinasjon med bom), og benyttes på alle offentlige veger og noen private veger. Tilsvarende signaler (i noe forskjellige varianter) benyttes også i EU. Departementet har ikke planer om å bytte ut dette signalet.

I tillegg til disse ca. 400 anleggene finnes ca. 80 «enkle varsellamper» som består av et enkelt hvitt lys som i utgangspunktet anvendes kun der det er liten trafikk, dvs. stort sett ved landbruksoverganger.

Jernbaneverket har startet et arbeid for å anskaffe en ny signaltype som kan benyttes på private veger og landbruksoverganger. Kostnaden forutsettes å være vesentlig lavere enn ordinære vegsignalanlegg. Denne anleggstypen forutsettes utrustet med et signalbilde som de ordinære vegsignalanleggene.

(05.11.02)

Til toppen