St.prp. nr. 1 (2002-2003) spm. nr. 29 - Jernbaneformål - Kjørevegsavgift

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2003

Spørsmål 29: Jernbaneformål - Kjørevegsavgift

i) Er kjørevegsavgiften justert i samsvar med bensinavgiften?

ii) Dersom ikke, hva vil dette eventuelt koste?

Svar:

Slik avgiftsgrunnlaget og formålet med kjørevegsavgiften er utformet i dag, er bensinavgiften ikke en svært tungtveiende faktor i sammenlikningsgrunnlaget for samfunnsøkonomiske kostnader mellom godstransport på hhv. veg og jernbane. Det er ikke gjennomført beregninger som viser hvordan en slik sammenlikning ville slå ut for jernbanens kjørevegsavgift.

Forrige gjennomgang av beregningsgrunnlaget for kjørevegsavgiften ble gjort i forbindelse med arbeidet med St.meld. nr. 46 (1999-2000) Nasjonal transportplan 2002-2011 (NTP 2002-2011). Beregningene ble gjennomført av Transportøkonomisk institutt etter oppdrag fra Sam­ferd­s­elsdepartementet. For nærmere omtale om denne gjennomgangen vises det til St.meld. nr. 46 (1999-2000), kap. 9.8 Jernbanens kjørevegsavgift. Samferdselsdepartementet legger opp til å gjennomgå utformingen av kjørevegsavgiften på nytt i forbindelse med Nasjonal transportplan 2006-2015.

(05.11.02)

Til toppen