St.prp. nr. 1 (2002-2003) spm. nr. 3 - Jernbane, konkurranseutsetting av persontransport

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2003

Spørsmål 3: Jernbaneformål – konkurranseutsetting persontransport

”Hvor stor del av persontransporten på jernbanenettet er mulig å konkurranseutsette i 2003, og hva kan forventes av innsparing?”

Svar:

I henhold til St.meld. nr. 26 / Innst. S. nr. 228 (2001-2002) Bedre kollektivtransport (Kollektivmeldingen) legges det opp til en gradvis innføring av konkurranse på det norske jernbanenettet ved å legge noen strekninger ut på anbud i 2004. Konkurranseutsetting av offentlig kjøpt persontransporttjenester med tog på et tidligere tidspunkt enn i 2004 er ikke praktisk mulig på grunn av de mange forhold som må være på plass og de formelle prosesser som må følges når det gjelder anbudsutlysning.

Som det framgår av St.prp. nr. 1 (2002 – 2003), jf. s. 128 – 129, krever en reell åpning for konkurranse om persontransport med tog at en rekke tekniske, juridiske og praktiske forhold er vurdert og tatt stilling til i forkant. Dette gjelder spesielt håndteringen av eksisterende togmateriell og jernbanespesifikke støttefunksjoner som i dag tilligger NSB AS. Det samme vil gjelde håndtering av tilgangen på lokomotivførere. Spørsmål knyttet til ansvarsdelingen mellom forvaltningsmyndigheter må avklares nærmere og en mer detaljert inndeling av rutestrekninger og -områder må utredes. Ved åpning for flere operatører på det norske jernbanenettet må det også stilles hensiktsmessige krav til bl.a. sportilgang, trafikkstyring, regler for prioritering av togtrafikken, allokering av sporkapasitet og ruteplanlegging. Det er viktig å etablere kjøreregler på dette området som ivaretar hensynet til forutsigbarhet og nøytralitet i behandlingen av ulike operatører. Samferdselsdepartementet satte i april 2002 ned en arbeidsgruppe med representanter fra departementet, Jernbaneverket og Statens jernbanetilsyn for å utrede disse problemstillingene nærmere. Arbeidsgruppens rapport for fase 1 av dette arbeidet er offentlig og pt. tilgjengelig på www.dep.no/sd. Rapporten er for tiden på høring hos berørte myndigheter, aktører og interesseorganisasjoner. Samferdselsdepartementet vil arbeide videre med disse problemstillingene samt selve utformingen av anbudspapirene og operatørkontrakter i fase 2 høsten 2002 og våren 2003.

For å kunne nå målsetningen om anbudskonkurranse på enkelte togstrekninger i 2004 tar Samferdselsdepartementet sikte på å varsle anbudsforespørselen i EU-tidende i løpet av høsten 2002, og annonsere forespørselen i EU-tidende og i norsk presse våren 2003.

Samferdselsdepartementet forventer at konkurranse på det norske jernbanenettet kan gi et mer kostnadseffektivt og bedre togtilbud for de offentlige midlene som i dag går til statlig kjøp av persontransport med tog fra NSB AS. Formålet er derfor ikke nødvendigvis å oppnå størst mulig innsparinger, men å få et bedre tilbud til passasjerene enn i dag. I tillegg vil det på grunn av behovet for å etablere visse overgangsordninger i forhold til NSB, bl.a. når det gjelder materiell og personell, ikke være realistisk å forvente kostnadsbesparelser på kort sikt.

(17.10.02)

Til toppen