St.prp. nr. 1 (2002-2003) spm. nr. 31 - Jernbaneformål - Utbytte BaneTele

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2003

Spørsmål 31: Jernbaneformål - Utbytte BaneTele

- Hvilke konsekvenser vil det ha for BaneTeles aktivitet å øke utbyttet med 100 pst.?

Svar:

Det vises til St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 2 (2002-2003) hvor bl.a. resultatutviklingen i BaneTele AS omtales. Selskapet hadde pr. juli 2002 et underskudd på 53,7 mill. kr. Budsjettert underskudd er om lag 45 mill. kr. Det er følgelig usikkert hvorvidt det er mulig eller hensiktsmessig å ta ut utbytte fra selskapet i 2003, da en slik utbytteutbetaling vil forverre den allerede anstrengte likviditetssituasjonen i selskapet.

(05.11.02)

Til toppen