St.prp. nr. 1 (2002-2003) spm. nr. 32 - Luftfartsformål - Tilskudd til regionale flyplasser

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2003

Spørsmål 32: Luftfartsformål – kap. 1311 Tilskudd til regionale flyplasser

- Hvilke konkrete tiltak gir økningen på 155,4 mill. kroner til kjøp av tjenester i det regionale flyplassnettet?

Svar:

Foreslått bevilgning for 2003 på kap. 1311 innebærer en økning på 155,4 mill. kr i forhold til saldert budsjett 2002. Økningen på post 70 Tilskudd til Luftfartsverkets regionale flyplasser er på 153 mill. kr. Departementet går ut fra at spørsmålet særlig knytter seg til økningen på post 70.

Foreslått bevilgning for 2003 på 250 mill. kr gjelder kjøp av ulønnsomme lufthavntjenester på Luftfartsverkets regionale lufthavnnett. Det vises til nærmere redegjørelse om forutsetningene m.m. knyttet til statlig kjøp av disse tjenestene i St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 2 (2002-2003) om bl.a. omdanning av Luftfartsverket til aksjeselskap. Der framgår bl.a. at det statlige kjøpet skal gi grunnlag for forsvarlig drift av de regionale lufthavnene og at en slik kjøpsordning er en nødvendig forutsetning for åpningsbalansen og etableringen av Luftfartsverket som aksjeselskap.

Med sviktende økonomi innenfor luftfarten har investeringsnivået både på stamrutenettet og regionalnettet blitt redusert de siste årene. Dette har ført til at Luftfartsverket i hovedsak kun har hatt midler til å investere i høyt prioriterte flysikringstiltak og myndighetskrav. Investeringer i kapasitet, materiell og vedlikehold av eksisterende bygg og anlegg har dermed blitt utsatt. Det økte statlige kjøp på 153 mill. kroner vil bedre situasjonen for det regionale nettet.

Det økte statlige kjøp vil i følge Luftfartsverket innebære økt satsing innen følgende hovedområder:

  • Oppfølging av pålegg fra Luftfartstilsynet vedr. visuelle hjelpemidler, dvs. banelys og knekkbare master, samt inngjerding av flyplassene og utrykningsveier evt. supplert med redningsbåt på plasser der det er nærhet til sjø i inn- og utflygningssektorene.
  • Nedleggelse av brannøvingsfelt med bakgrunn i miljøkrav og etablering av nye i henhold til krav og rasjonelle løsninger.
  • Økt investering i rullende materiell for å opprettholde nødvendig tilgjengelighet og punktlighet under varierende værforhold.
  • Opprusting og utbedring av bygningsmassen, bl.a. i henhold til brannforskrifter, arbeidsmiljø, mv., samt garasjering for maskinpark og utstyr.
  • Gjennomføre tiltak i banesystemene for å bringe flyplassene opp på samme minimumsnivå vedr. endefelt og bredden på sikkerhetsområdene.

Utbedre flyoppstillingsområder, taksebane, rullebane mv. i henhold til gjeldende standard, samt fjerne hindre innenfor sikkerhetsområdene, bl.a. drivstoffanleggene.

(05.11.02)

Til toppen