St.prp. nr. 1 (2002-2003) spm. nr. 33 - Luftfartsformål - Inntektsutvikling

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2003

Spørsmål 33: Luftfartsformål – Inntektsutvikling

- Hvordan vurderer Regjeringen utviklingen av inntektssiden i flyplassnettet?

Svar:

Det er i forbindelse med utarbeidelse av åpningsbalanse for Luftfartsverket som aksjeselskap utført et grundig arbeid med å etablere langsiktige prognoser for flytrafikken. Transportøkonomisk institutts nye grunnprognoser for innlands passasjertrafikk for perioden 2001-2020, er bl.a. lagt til grunn for Luftfartsverkets framskrivning av inntektsutviklingen. Videre er det foretatt en vurdering av utviklingen internasjonalt. For flybevegelser er det foretatt en vurdering av framtidig belegg sett i forhold til passasjerprognosen. Videre er det vurdert en sannsynlig utvikling i flystørrelser. Det er redegjort for trafikkvolumforutsetningene i St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 2 (2002-2003).

Ovennevnte analyser har resultert i en årlig forventet realvekst i trafikkinntektene på 2,1 pst. for stamrutenettet, 0,9 pst. for regionale lufthavner og 2,2 pst. for OSL i perioden 2003 - 2020. I disse forutsetningene er det ikke tatt hensyn til evt. inndekning gjennom luftfartsavgiftene av økte kostnader som følge av nye security-krav.

Utviklingen i andre inntekter (bl.a. kommersielle inntekter) varierer i stor grad i takt med passasjerutviklingen. I åpningsbalansen er det derfor lagt til grunn at disse inntektene øker i takt med passasjerutviklingen.

(05.11.02)

Til toppen