St.prp. nr. 1 (2002-2003) spm. nr. 34 - Luftfartsformål - Oslo Lufthavn AS

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2003

Spørsmål 34: Luftfartsformål – Oslo Lufthavn AS

- Hvilken frihet har Oslo Lufthavn AS til selv å bestemme avgiftsnivået, og hvordan er dette i forhold til nivået på andre flyplasser?

Svar:

Samferdselsdepartementet fastsetter hvert år avgiftsnivået for kommende år for Luftfartsverket og Oslo lufthavn, Gardermoen gjennom fastsettelsen av ”Forskrift om avgifter vedrørende statens luftfartsanlegg og –tjenester (takstregulativet)”. De samme satser gjelder på Oslo lufthavn, Gardermoen som på Luftfartsverkets øvrige flyplasser. Eneste unntak er at det gjelder en høyere sats for startavgiften på natten på Oslo lufthavn, Gardermoen. Forskriften inneholder detaljerte bestemmelser om avgiftstyper, satser, vektgrenser etc. I tillegg til lufthavnavgiftene for Luftfartsverkets lufthavner og Oslo lufthavn, Gardermoen (start- og terminalavgiften) omfatter forskriften også underveisavgiften som innkreves av Eurocontrol i Brussel på vegne av Luftfartsverket.

Luftfartsverket og Oslo Lufthavn AS utarbeider forut for Samferdselsdepartementets fastsettelse et forslag til det kommende takstregulativet. Forslaget sendes ut på høring og bearbeides på bakgrunn av innkomne høringsuttalelsen av Luftfartsverket/Oslo Lufthavn AS før det endelige forslaget oversendes Samferdselsdepartementet.

Luftfartsverket baserer normalt sitt forslag på at økningen i avgiftsnivået ikke skal være mer enn forventet konsumprisindeks innhentet fra Statistisk sentralbyrå. For 2003 forventes ekstraordinære kostnader knyttet til security-tiltak i forbindelse med et nytt EU-direktiv om flysikkerhet, som sannsynligvis snart vil bli vedtatt. Dette vil kunne nødvendiggjøre ekstraordinær økning i avgiftsnivået for å dekke disse kostnadene.

Forskriften kan også gjøres gjeldende for landingsplasser som drives av andre enn staten og er til allmenn bruk. Slike lufthavner er i praksis fristilt i forhold til takstregulativet.

I forbindelse med endring av konsesjonsvilkår for Sandefjord lufthavn, Torp fra 01.01.2001 ble lufthavnen (konsesjonshaver) gitt fullmakt til selv å fastsette avgifter for bruk av landingsplassen og informere Luftfartstilsynet om endringer i avgiftsnivået.

(05.11.02)

Til toppen