St.prp. nr. 1 (2002-2003) spm. nr. 35 - Post - Kap. 1370 Kjøp av posttjenester

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2003

Spørsmål 35: Post – Kap. 1370 Kjøp av posttjenester

- Hvilke konkrete endringer vil en avtale mellom Samferdselsdepartementet og Posten om statlig kjøp av posttjenester ha?

Svar:

Samferdselsdepartementet vurderer å inngå årlige avtaler med Posten om statlig kjøp av posttjenester. En avtale vil ta utgangspunkt i kravene som er stilt i konsesjonen til Posten, og vil ikke berøre konsesjonens krav til servicenivå eller nivå på den statlige betalingen. Formålet med en avtale er å tydeliggjøre vilkårene for statlig kjøp av posttjenester. Det vil i en avtale tas forbehold om Stortingets godkjennelse av bevilgningsforslaget.

Samferdselsdepartementet har ikke avsluttet den juridiske kvalitetssikringen av forslaget om en avtale. Det vurderes om det kan være hensiktsmessig at staten i stedet utarbeider retningslinjer for statens kjøp av posttjenester. Heller ikke dette vil berøre konsesjonens krav til servicenivå eller nivå på den statlige betalingen.

(05.11.02)

Til toppen