St.prp. nr. 1 (2002-2003) spm. nr. 36 - Tilgjengelighet for funksjonshemmede

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2003

Spørsmål 36: Tilgjengelighet for funksjonshemmede

- Hvordan vil regjeringen nå målet om full tilgjengelighet for funksjonshemmede på offentlig transport innen 2012?

Svar:

Målet om at ”transportmidler og infrastruktur skal være tilgjengelig for alle innen 2012” er framsatt i NOU 2001:22 Fra bruker til borger – en strategi for nedbygging av funksjonshemmende barrierer, som ble lagt fram 29. juni 2001 av et utvalg oppnevnt i 1999 ved kongelig resolusjon. Dette mål er det også henvist til i St.meld. nr. 26 (2001-2002) Bedre kollektivtransport. I denne stortingsmeldingen, kap. 4.2.5, fremhever Regjeringen følgende sentrale momenter som bidrag til et kollektivtransportsystem som er tilgjengelig for alle:

  1. Prinsippet om universell utforming som et bærende element for utbygging og tilrettelegging av infrastruktur og transportmateriell.
  2. Brukermedvirkning og veiledning i kombinasjon med krav til materiell både generelt og gjennom løyver og avtaler om offentlig kjøp av transporttjenester
  3. Nye krav til bybusser i kjøretøysforskriften, i henhold til EU direktiv (2001/85/EF)
  4. Utredningsarbeid i regi av Statens vegvesen/Vegdirektoratet for å få fram kunnskap om tekniske operative løsninger som kan lette tilgjengeligheten til buss
  5. Jernbaneverkets handlingsprogram for 2002-2005 - bedre tilgjengelighet for alle grupper av reisende er et av målene for økt kvalitet på stasjoner
  6. Brukermedvirkningsfora på luftfartsområdet (i regi av Luftfartsverket), på jernbaneområdet (Jernbaneverket) og Statens vegvesens område (i regi av Vegdirektoratet)
  7. Forsøk med arbeids- og utdanningsreiser for forflytningshemmede fra 1. august 2001, og som videreføres ut første halvår 2003

Regjeringen arbeider med en oppfølging av NOU 2001:22 og hvor resultatene vil bli framlagt i melding til Stortinget våren 2003. Stortingsmeldingen vil bl.a. gjennomgå politikken for de funksjonshemmede, herunder innsatsen innenfor kollektivtrafikken, og hvilke mål eller tidsrammer som skal settes for tilgjengeligheten. Det vises for øvrig til St.prp. nr. 1 (2002-2003) for Samferdselsdepartementet hvor Regjeringen går inn for at det i 2003 settes av 4 millioner kroner til en ny tilskuddsordning for investeringer i infrastruktur for kollektivtransport som skal sikre økt tilgjengelighet for alle.

(05.11.02)

Til toppen