St.prp. nr. 1 (2002-2003) spm. nr. 37 - E18 Sekkelsten-Krosby

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2003

Spørsmål 37: Vegformål – Kap. 1320 Statens vegvesen – E18 Sekkelsten-Krosby

I revidert budsjett åpnet Stortinget for en forsert lånefinansiert anleggsstart i 2003 for E18 Sekkelsten-Krosby på parsellen utenom Askim, og ba regjeringen komme tilbake med forslag til oppfølging i statsbudsjettet for 2003. I det framlagte budsjett legger ikke samferdselsministeren fram noe om dette.

- Når vil samferdselsministeren komme til Stortinget med dette?

Svar:

Som det går fram av St.prp. nr. 1 (2002-2003), side 90, har flertallet i samferdselskomiteen åpnet for å framskynde anleggsstart på parsellen Sekkelsten – Krosby under forutsetning av at dette ikke fører til urasjonell anleggsdrift. Flertallet har videre forutsatt at arbeidene på parsellen skal sluttføres som forutsatt i Nasjonal transportplan og at en eventuell forsering ikke skal føre til omprioritering av statlige midler fra prosjekter i andre fylker. Som det også går fram av St.prp. nr. 1 (2002-2003) arbeides det med opplegg for forsering av byggestart i tråd med disse forutsetningene, men vurderingene er ikke sluttført. Samferdselsdepartementet tar sikte på å legge saken fram for Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2003.

(13.11.02)

Til toppen