St.prp. nr. 1 (2002-2003) spm. nr. 39 - E18 Bjørndalssletta-Gartnerløkka

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2003

Spørsmål 39: Vegformål – Kap. 1320 Statens vegvesen – E18 Bjørndalssletta-Gartnerløkka

Om besparelser i prosjektet (tunnel-delen) står det bl.a. i proposisjonen: ”Videre foreslås det at betongveggelementer for tildekking av de permanente spuntveggene bare benyttes i innkjøringssonene.”

Hvilke konsekvenser vil dette få både teknisk sett og sikkerhetsmessig?

Hva sier regelverket om sikring av tunneler av denne type?

Hvem skal gi godkjenning, og er saken evt. klarert siden den er omtalt Stortinget i budsjettsammenheng?

Svar:

En reduksjon i omfanget av betongelementer for tildekking av den permanente spunten er et av en rekke kostnadsbesparende tiltak som er foreslått i prosjektet E18 Bjørndalssletta – Gartnerløkka.

Forslagene er basert på en analyse som ble gjennomført sist sommer.

Betongelementene har i seg selv ingen bærende funksjon. Hensikten med å benytte elementene var i første rekke av estetisk karakter. De gir også en tilleggseffekt ved at de har en viss isolerende evne. Denne effekten har betydning for den belastning stålspunten vil kunne bli utsatt for ved telekrefter i særlig kalde vintre.

I den senere tid er det stilt spørsmål ved om stålspunten vil kunne tåle eventuelle større bilbranner.

Det er ikke regelverk som sier hva slags type sikring man skal ha for tunneler av denne type. Løsningen med stålspunt som permanent bærende funksjon er kun benyttet en gang tidligere av Statens vegvesen. Det er derfor ikke utviklet standardkrav knyttet til tekniske eller sikkerhetsmessige forhold.

Vegvesenet har derfor satt i gang en egen, supplerende analyse knyttet til konsekvensene, særlig sikkerhetsmessig, ved å sløyfe tildekking av den permanente spunten i det omfang som er foreslått. Denne analysen er nå i ferd med å bli avsluttet.

Dersom denne analysen avdekker forhold som sikkerhetsmessig anses uønsket eller utilfredsstillende vil den foreslåtte reduksjonen i tildekkingen av den permanente spunten ikke bli gjennomført.

I stedet vil andre mindre tiltak bli iverksatt som ikke påvirker sikkerheten og som i liten grad påvirker prosjektets tekniske kvalitet. Slike alternative muligheter til innsparing, utover de tiltak som er omtalt i St.prp. nr. 1 (2002-2003), er påvist i en nylig foretatt gjennomgang av hele prosjektet. I sum synes disse tiltakene økonomisk å tilsvare den besparelsen reduksjonen av tildekking med betongelementer ville ha utgjort. Mer tildekking vil dermed ikke få konsekvenser for budsjettforslaget.

Vegdirektoratet skal godkjenne endelig valg av løsning, herunder at de sikkerhetsmessige forholdene er tilfredsstillende.

(15.11.02)

Til toppen