St.prp. nr. 1 (2002-2003) spm. nr. 40 - Overføringer til NSB AS

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2003

Spørsmål 40: Kap. 1351 Overføringer til NSB AS – Fordeling av midler

Tabell i St.prp. nr. 1 side 125 viser fordeling av forslag til bevilgning på toggrupper.

Det ønskes en oversikt over fordeling av forslag til bevilging brutt ned på delstrekninger innen de tre toggruppene.

Svar:

Nedenfor følger en foreløpig oversikt over fordeling av forslag til bevilgning pr. togprodukt i 2003. Som det fremgår i fotnote til tabellen på side 125 i St.prp. nr. 1 (2002-2003) ble det lagt til grunn samme relative fordeling mellom toggruppene som i 2002 da fordelingen ikke var avklart på det tidspunkt budsjettproposisjonen måtte fremmes. Økte kapitalkostnader og merutgifter ved innfasing av 36 nye lokaltogsett og 6 nye intercitytogsett til bruk på Jærbanen, Intercity Oslo–Halden og lokaltrafikk i Oslo–området, medfører at den faktiske fordelingen til disse togproduktene blir relativt mye høyere enn de øvrige togproduktene sammenliknet med 2002.

Produkt

Beløp 2003 (i tusen kr)

Bergen – Arna

5.5

Bergen – Voss – Myrdal

26.9

Vøgne

4.4

Agenda Dombås – Åndalsnes

25.1

Agenda Hamar – Røros

64.9

Signatur natt Tr.heim – Bodø

34.2

Agenda Tr.heim – Bodø

79.3

Ofotbanen

4.4

Trondheim – Storlien

10.9

Lerkendal – Stj./Steinkjer

55.9

Trondheim – Røros

22.0

Bodø – Rognan

5.9

Signatur Kr.sand – Stav.

11.4

Agenda Kr.sand – Stav.

11.3

Signatur natt Oslo – Stav.

23.1

Puls Jærbanen

70.7

Nelaug – Arendal

4.7

Agenda Oslo – Halden

128.7

Agenda Oslo – Lillehammer

35.9

Agenda Oslo – Skien

52.4

Puls Oslo

626.9

Oslo – Gjøvik

40.3

Bratsbergbanen

16.1

Flåmsbanen – vinter

5.5

Flåmsbanen – sommer

-1.0

Kongevogna

0.6

Totalt

1.366.0

I tillegg er det i St.prp. nr. 1 for 2003 (som et ledd i utviklingen av incitamentsordninger/kvalitetskontrakter) tatt høyde for en bonusutbetaling på inntil 20 mill. kr knyttet til intercitytrafikken som ikke er fordelt ut på berørte togstrekninger.

(26.11.02)

Til toppen