St.prp. nr. 1 (2002-2003) spm. nr. 41 - Trafikktall høgfjellsoverganger

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2003

Spørsmål 41: Vegformål – Trafikktall høgfjellsoverganger – Oppfølging spørsmål/svar nr. 11

Det ønskes en oversikt over trafikktallene slik spørsmål nr. 11 er formulert.

Hva er trafikktallene på rv 7 pr. måned for januar, februar, mars og april 2002 (også uten egenpasseringer Statens vegvesen)?

Svar:

Opprinnelig spørsmål (nr.11):

- Det ønskes en oversikt over trafikktallene i de 4 første månedene i 2002 på rv 7 over Hardangervidda, rv 50 Aurland – Hol, rv 52 over Hemsedalsfjellet og E16 over Fillefjell.

For ordens skyld nevnes at Samferdselsdepartementet forsto spørsmål 11 slik at det gjaldt samlede trafikktall for perioden.

Gjennomsnittlig døgntrafikk pr. måned og samlet døgntrafikk pr. måned, for alle biler i begge retninger på rv7 over Hardangervidda, rv 50 Aurland – Hol, rv 52 Hemsedalsfjellet og E16 over Fillefjell er som følger:

Januar

Februar

Mars

April*

Pr.
døgn

Pr.
mnd.

Pr.
døgn

Pr.
mnd.

Pr.
døgn

Pr.
mnd.

Pr.
døgn

Pr.
mnd.

Rv 7 Hardangervidda

202

6262

205

5740

476

14756

460

13800

Rv 50 Aurland - Hol

112

3472

131

3668

271

8401

202

6060

Rv 52 Hemsedalsfjellet

440

13640

621

17388

779

24149

685

20550

E16 Fillefjell

267

8277

376

10528

595

18445

350

10500

*) De to siste ukene i april (uke 16 og 17) var trafikktelleren på Hardangervidda (vest for Haugastøl) ute av drift. Tallene for disse to ukene er satt lik uke 15.

Trafikktallene er basert på automatiske tellinger og inkluderer således Vegvesenets/utførende entreprenørs egne kjøretøy og maskiner. Det er ikke foretatt egne tellinger av disse passeringene på noen av høyfjellsovergangene. Antall egenpasseringer avhenger av aktiviteten i vinterdriften på de enkelte strekningene. For rv 7 over Hardangervidda er antall egne biler og maskiner som passerte tellesløyfen estimert til 16 kjøretøy pr. døgn. For rv 50 Aurland – Hol er tilsvarende tall anslått til mellom 0 og 5 kjøretøy pr. døgn. For rv 52 Hemsedalsfjellet og E16 Fillefjell er tilsvarende tall stipulert til 10 kjøretøy pr. døgn.

(20.11.02)

Til toppen