St.prp. nr. 1 (2002-2003) spm. nr. 43 - Togmateriell

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2003

Spørsmål 43: Jernbaneformål – Togmateriell – Oppfølging spørsmål/svar nr. 26

Av svaret går det fram at NSB har under leveranse nye langdistansetog type 73 (Signaturtogene), nye IC-tog type 73B (Agenda), nye dieselkrengetog type 93 og nye lokaltog type 72.

  • Hvor mye av materiellet er levert, og hvor mye er satt inn eller klart til innsetting i trafikk?
  • Hvor er togene satt inn?
  • Når vil evt. resterende bli levert og hvor skal disse settes inn?
  • Kunne ikke de motorvognsettene som skal selges nyttes i dag (for eksempel der det i dag nyttes tyngre materiell/lok)?

Svar:

Ansvaret for kvaliteten på de nye togsettene overføres gradvis fra leverandør til kjøper. Først skjer det en preliminær overtakelse. Dette skjer når togmateriellet er ferdig bygget og testet ut. Etter dette går togmateriellet i prøvedrift i minst seks måneder. Under denne prøvedriften har leverandør av togmateriellet plikt til å rette feil og mangler som først blir synliggjort i den reelle driften. Endelig overtakelse skjer først når alle feil og mangler er rettet og toget har vist seg feilfritt i en nærmere avtalt periode. NSB har pt. foretatt en preliminær overtakelse på følgende tog:

  • 16 stk. signaturtogsett (type 73)
  • 6 stk. intercitytogsett (type 73B)
  • 15 stk. dieselkrengetogsett, (type 93)
  • 4 stk. (av 36 stk.) lokaltogsett (type 72)

Ingen av seriene er endelig overtatt av NSB.

Signaturtogene er satt inn på fjerntogstrekningene Oslo – Bergen, Oslo – Trondheim og Oslo – Kristiansand (Stavanger). Dieselkrengetogene går på Nordlandsbanen, Raumabanen og Rørosbanen. De nye intercitytogsettene er anskaffet for trafikk på Intercitystrekningen Oslo – Halden. Disse togsettene går midlertidig på strekningen Kristiansand – Stavanger og delvis på strekningen Oslo – Kristiansand – Stavanger inntil alle godkjennelser er i orden for bruk på Østfoldbanen. Fire av de nye lokaltogsettene er overtatt og de første går i trafikk på Jærbanen. Totalt sju av lokaltogsettene skal benyttes på Jærbanen, mens de øvrige togsettene skal gå i lokaltogtrafikk i Oslo–området. Datoen for den første offisielle tur med de nye lokaltogsettene i Oslo-området er 21. november 2002. Den preliminære overtakelsen av de 36 lokaltogsettene skjer løpende og forventes fullført sensommeren 2003.

(27.11.02)

Til toppen