St.prp. nr. 1 (2002-2003) spm. nr. 44 - E6/E10 Trældal - Leirvik

Spørsmål fra Samferdselskomiteen om statsbudsjettet for 2003

Spørsmål 44: Vegformål – Kap. 1320 Statens vegvesen – E6/E10 Trældal - Leirvik

Det er ikke foreslått bevilgning til omlegging av vegen forbi den rasutsatte strekningen på E6/E10 (Trældal - Leirvik) på nordsiden av Rombaksfjorden i Nordland. Samferdselsdepartementet har i St.prp. nr. 76 (2000-2001) understreket behovet for å forsere planarbeidet på denne strekningen slik at det skulle foreligge en godkjent reguleringsplan i løpet av 2002.

Er planarbeidet ferdigstilt?

Forutsatt tilstrekkelig bevilgning, når kan byggearbeidet på denne strekningen påbegynnes

Svar:

Det tekniske arbeidet med kommunedelplanen for strekningen er i hovedsak ferdig, men planforslaget er ikke sendt på offentlig høring. Grunnen til dette er at vegkontoret vil avvente resultatet av den teknisk/økonomiske analysen av ny bru over Rombaksfjorden (Hålogalandsbrua), jf. St.prp. nr. 1 (2001-2002), side 120. Dette arbeidet forventes å være ferdig i løpet av inneværende år. Kostnadene ved ny bru over Rombaksfjorden vil ha avgjørende betydning for vegkontorets faglige anbefaling av alternativ på strekningen Trældal – Leirvik.

Arbeidet med reguleringsplan pågår parallelt, men dette kan ikke sluttføres før det foreligger godkjent kommunedelplan. Det er derfor ikke realistisk å regne med at byggearbeidene på strekningen kan påbegynnes i 2003. Statens vegvesen gjennomfører imidlertid rassikringstiltak på eksisterende veg i påvente av en mer permanent løsning. Disse arbeidene startet høsten 2001 og ventes fullført i løpet av 2002.

(20.11.02)

Til toppen